Przetwarzanie danych osobowych pracownika Przetwarzanie danych osobowych pracownika Przetwarzanie danych osobowych pracownika

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pracodawca - firma Remzap Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005453, NIP: 7160001762, numer REGON: 430153601, tel.: 81 473 11 00, e-mail: odo@remzap.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy i rozporządzeń wykonawczych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych. Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania dla przetwarzania danych, w jakim jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Pracodawcy w zakresie Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.) oraz pozostałych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazywanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo - składkowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym w szczególności:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, celem zgłoszenia Pani/Pana oraz wskazanych w oświadczeniu członków rodziny, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne go oraz złożenia raportów o naliczonych, pobranych i przekazanych składkach ubezpieczeniowych,

  2. Urząd Skarbowy, celem złożenia informacji o uzyskanych przychodach, kosztach uzyskania, naliczonych i pobranych zaliczkach na podatek oraz składce zdrowotnej odliczonej z podatku,

  3. Służby medycyny pracy celem przeprowadzania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz innych wynikających z przepisów BHP na zajmowanym stanowisku,

  4. Firmom ochraniarskim celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Spółki,

  5. Firmom szkoleniowym celem zgłoszenia Pani/Pana udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

  6. Klientom Spółki w zakresie wynikającym z zawieranych przez Spółkę umów wynikających z profilu działalności gospodarczej Remzap Sp. z o.o.

  7. Wskazanym przez Panią/Pana bankowi i instytucjom finansowym, celem wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 6. Dodatkowo na Pani/Pana wniosek oraz na podstawie udzielonej/ych zgody/zgód, dane mogą być udostępniane:

  1. Pracowniczej Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej działającej przy spółce Grupa Azoty PUŁAWY, (jeśli dotyczy),

  2. towarzystwu ubezpieczeniowemu celem realizacji obowiązków i praw do świadczeń przysługujących Pani/Panu oraz uprawnionym członkom rodziny z grupowej polisy na życie, (jeśli dotyczy),

  3. organizacji związkowej celem pobierania i przekazywania składek związkowych, (jeśli dotyczy).

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.