REMZAP i PROZAP w EPC REMZAP and PROZAP in the EPC REMZAP und PROZAP bei EPC

07-07-2020

Siostrzane spółki REMZAP i PROZAP podpisały List Intencyjny zgodnie z którym obie firmy będą intensyfikować działania w zakresie wspólnej realizacji projektów w formule EPC. Podpisanie Listu miało miejsce 1 lipca 2020 r. w siedzibie REMZAP a jego sygnatariuszami byli Józef Strzałkowski Prezes Zarządu REMZAP, Arkadiusz Sułek Prezes Zarządu PROZAP oraz Agnieszka Rolecka Wiceprezes Zarządu PROZAP.

Na przestrzeni ostatnich lat obie Spółki zrealizowały wspólnie kilka projektów, które pokazały, że taka współpraca ma ogromny potencjał. Oferta REMZAP i PROZAP jest komplementarna a połączenie sił w odniesieniu do projektów w formule EPC pozwala na ugruntowanie pozycji obu Spółek na rynku inwestycji pod klucz.

Zgodnie z założeniami Listu Intencyjnego Spółki deklarują współpracę w formie konsorcjów, nie wykluczając jednakże innych form współpracy. Tym samym oferta REMZAP zostaje uzupełniona o kompleksowe usługi z zakresu projektowania i przygotowania inwestycji.

Więcej informacji odnośnie realizacji inwestycji w formule EPC w REMZAP udziela Dyrektor Sprzedaży i Przygotowania produkcji.

Sister companies REMZAP and PROZAP have signed a Letter of Intent according to which both companies will intensify their activities in the joint implementation of projects in the EPC formula. The Letter was signed on 1 July 2020 at the seat of REMZAP and its signatories were Józef Strzałkowski, President of the REMZAP Management Board, Arkadiusz Sułek, President of the PROZAP Management Board, and Agnieszka Rolecka, Vice-President of the PROZAP Management Board.

Over the past few years, both Companies have carried out several projects together, which have shown that such cooperation has great potential. The portfolios of REMZAP and PROZAP are complementary and the joining of forces in relation to projects in the EPC formula allows to strengthen the position of both Companies on the turnkey investments market.

In accordance with the Letter of Intent, the companies declared cooperation in the form of consortia, while not excluding other forms of cooperation. This complements REMZAP’s portfolio by comprehensive services in the field of investment design and preparation.

For more information about the implementation of the EPC investments in REMZAP, please contact Head of Sales and Production Preparation.

Die Schwestergesellschaften REMZAP und PROZAP haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die beiden Unternehmen ihre Aktivitäten bei der gemeinsamen Umsetzung von Projekten in der EPC-Formel intensivieren werden. Die Absichtserklärung wurde am 1. Juli 2020 am Sitz von REMZAP durch Józef Strzałkowski, Vorstandsvorsitzenden von REMZAP, Arkadiusz Sułek, Vorstandsvorsitzenden von PROZAP und Agnieszka Rolecka, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von PROZAP unterzeichnet.

In den letzten Jahren haben die beiden Unternehmen mehrere Projekte gemeinsam durchgeführt, die gezeigt haben, dass eine solche Zusammenarbeit ein großes Potenzial darstellt. Das Angebot von REMZAP und PROZAP ist komplementär, und die Bündelung der Kräfte im Hinblick auf Projekte in der EPC-Formel macht es möglich, die Position der beiden Unternehmen auf dem Markt für schlüsselfertige Investitionen zu stärken.

Gemäß Absichtserklärung erklären die Unternehmen eine Zusammenarbeit in Form von Gemeinschaften, schließen aber andere Formen der Zusammenarbeit nicht aus. Damit wird das Angebot von REMZAP durch umfassende Dienstleistungen im Bereich Planung und Vorbereitung von Investitionen ergänzt.

Für weitere Informationen zur Umsetzung von Investitionen in der EPC-Formel bei REMZAP wenden Sie sich bitte an Geschäftsführer Verkauf und Produktionsvorbereitung.


  • REMZAP i PROZAP w EPC
  • REMZAP i PROZAP w EPC
  • REMZAP i PROZAP w EPC
  • REMZAP i PROZAP w EPC