REMZAP w Setce Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego REMZAP in the Hundred by Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni REMZAP auf der Rangliste der 100 besten der Tageszeitungen Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni

18-07-2018

Jak co roku, dwa najpoczytniejsze dzienniki regionu lubelskiego Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały wyniki prowadzonych przez siebie rankingów: Setki Kuriera i Złotej Setki Dziennika. REMZAP, zwyczajowo już, wziął udział w obu rankingach, chcąc porównać swoje osiągnięcia z innymi podmiotami gospodarczymi Lubelszczyzny.

W Złotej Setce 2017 Dziennika Wschodniego REMZAP znalazł się na 37 miejscu pod względem Wysokości przychodów osiągniętych w roku 2017 (awans o 10 pozycji w stosunku do roku 2016). W kategorii Budownictwo REMZAP uplasował się na 4 spośród 11 pozycji a w kategorii Najwyższy zysk na jednego zatrudnionego na pozycji 30 z 40. REMZAP został również uznany za jednego z szesnastu Największych pracodawców województwa lubelskiego oraz drugą w województwie firmę jeśli chodzi o Dynamikę zysku netto, ze wzrostem na poziomie 2457% w stosunku do roku 2016.

W Setce Kuriera Lubelskiego REMZAP zajął 46 pozycję po względem wysokości przychodów osiągniętych w roku 2017 oraz 23 pozycję po względem osiągniętego zysku. Tutaj REMZAP również został wskazany jako jeden z Największych pracodawców Lubelszczyzny, plasując się na pozycji 18 z 41. Ponadto, Kapituła Rankingu przyznała specjalne wyróżnienia dla przedsiębiorstw będących liderami w swoich dziedzinach. Wyróżniono 15 kategorii gdzie podstawowymi kryteriami nie były wielkość przedsiębiorstwa czy wyniki za rok 2017 ale pozycja na rynku regionalnym i ogólnopolskim. REMZAP został wyróżniony statuetką w kategorii Firma remontowo-budowlana.

Więcej na temat rankingów oraz relacje z gali wręczenia statuetek na stronach Kuriera Lubelskiego oraz Dziennika Wschodniego.
As every year, the two most widely read dailies of the Lublin region, Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni, published the results of their rankings: the Hundred by Kurier and the Golden Hundred by Dziennik. REMZAP, as usual, took part in both rankings in order to compare its achievements with other business entities in the Lublin region.

In the Golden Hundred 2017 by Dziennik Wschodni, REMZAP was ranked 37th in terms of the Amount of revenues generated in 2017. In the Construction category, REMZAP was ranked 4th out of 11, and in the Highest profit per one employee category it was ranked 30th out of 40. REMZAP has been also recognised as one of the sixteen Biggest employers in the Lubelskie Voivodeship and the second company in the voivodship in terms of Net profit growth, with an increase of 2457% compared to 2016.

REMZAP was ranked 46th in the Hundred by Kurier Lubelski in terms of the Amount of revenues generated in 2017 and 23rd it terms of the amount of Profit generated. Here, REMZAP was also recognised as one of the Biggest employers in the Lublin region, being ranked 18th out of 41. Moreover, the Ranking Jury awarded special awards to companies that are leaders in their fields. 15 categories were distinguished where the basic criteria were not the size of the company or the results for 2017, but the position on the regional and national markets. REMZAP was awarded a statuette in the Renovation and construction company category.

More about the rankings and reports from the statuette gala can be found at the website of Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni.
Wie jedes Jahr veröffentlichten die beiden meistgelesenen Tageszeitungen der Region Lublin, Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni, die Ergebnisse ihres Rankings: "100 beste Unternehmen" der Tageszeitung Kurier und die "Goldene Hundert" der Tageszeitung Dziennik Wschodni. REMZAP nahm wie gewöhnlich an beiden Rankings teil, um seine Leistungen mit anderen Unternehmen in der Region Lublin zu vergleichen.

In der "Goldenen Hundert 2017" der Tageszeitung Dziennik Wschodni belegte REMZAP den 37. Platz in Bezug auf die Höhe der Einnahmen im Jahr 2017. In der Kategorie "Bauwesen" belegte REMZAP den 4. Platz unter 11 möglichen und in der Kategorie "GrößterGewinn pro Mitarbeiter" den 30. Platz unter 40 möglichen. REMZAP wurde auch als einer der sechzehn größten Arbeitgeber in der Woiwodschaft Lublin und das zweitgrößte Unternehmen in der Woiwodschaft anerkannt, wenn es um Nettogewinnwachstum mit einer Steigerung von 2457% im Vergleich zu 2016 geht.

Unter "100 besten Unternehmen" der Tageszeitung Kurier Lubelski belegte REMZAP den 46. Platz in Bezug auf die Höhe der Einnahmen im Jahr 2017 und den 23. in Bezug auf die Höhe des Umsatzes. Hier wurde REMZAP auch als der größte Arbeitgeber inder Region Lublin genannt und belegte den 18. Platz unter 41 möglichen. Darüber hinaus vergab das Ranking-Komitee besondere Auszeichnungen an Unternehmen, die in ihrem Bereich Vorreiter sind. Es wurden 15 Kategorien ausgezeichnet, bei denen nicht die Größe des Unternehmens oder die Ergebnisse für das Jahr 2017, sondern die Position auf dem regionalen und ganzen polnischen Markt ausschlaggebend waren. REMZAP wurde mit einer Statuette in der Kategorie "Reparatur- und Bauunternehmen" ausgezeichnet.

Mehr zu den Rankings und Berichten über die Gala finden Sie auf den folgenden Seiten der Tageszetung Kurier Lubelski und der Tageszeitung Dziennik Wschodni.


  • REMZAP w Setkach Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego