Kontakt REMZAP

KONTAKT CONTACT KONTAKTIEREN

REMZAP Sp. z o.o.
24-110 Puławy, ul. Ignacego Mościckiego 12


NIP: 716-000-17-62
REGON: 430153601
KRS: 0000005453
BDO 000065679
kapitał zakladowy: 3 527 720 zł
NIP (tax identification number): 716-000-17-62
REGON: 430153601
KRS: 0000005453
BDO 000065679
Share capital: 3 527 720 PLN
NIP: 716-000-17-62
REGON: 430153601
KRS: 0000005453
BDO 000065679
Stammkapital: 3 527 720 zł

ZARZĄD MANAGEMENT MANAGEMENT

Józef Strzałkowski
Prezes Zarządu
Józef Strzałkowski
President of the Management Board
Józef Strzałkowski
Präsident

PION ZARZĄDU MANAGEMENT BOARD VORSTANDSBEREICH

Krzysztof Urbanek
Kierownik Biura Zarządu
Krzysztof Urbanek
Head Office Manager
Krzysztof Urbanek
Leiter des Vorstandsbüros

Małgorzata Goluch
Kierownik Biura Kontroli Jakości i Kontroli Wewnętrznej
Małgorzata Goluch
Quality Check and Internal Control Office Manager
Małgorzata Goluch
Leiter des Büros für Qualitätskontrolle und Interne Revision

Jadwiga Wojciechowicz
Główny Specjalista ds. BHP
Jadwiga Wojciechowicz
OHS Main Expert
Jadwiga Wojciechowicz
Hauptfachkraft für Arbeitsschutz und -sicherheit

Lidia Stefaniak - Chabros
Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej; Administrator Bezpieczeństwa Danych; Koordynator ds. Zarządzania Zgodnością / Pełnomocnik ds. Etyki
Lidia Stefaniak - Chabros
Marketing Communication Coordinator; Data Security Administrator; Compliance Management Coordinator / Plenipotentiary for Etics
Lidia Stefaniak - Chabros
Koordinator für Marketingkommunikation; Beauftragter für Datensicherheit; Koordinator für Compliance Management, Beauftragter für Ethik

PION WSPARCIA SUPPORT DIVISION SUPPORT DIVISION

Olga Pikuła
Prokurent, Dyrektor Ekonomiczny, Główny Księgowy
Olga Pikuła
Proxy, Finance Director, Chief Accountant
Olga Pikuła
Prokurist, Finanzdirektor, Leiter des Buchhaltungs- und Finanzbüros

Krzysztof Góra
Kierownik Zespołu IT
Krzysztof Góra
IT Team Manager
Krzysztof Góra
Leiter des IT-Teams

Edyta Zygmunt
Kierownik Zespołu Magazynów
Edyta Zygmunt
Warehouse Unit Manager
Edyta Zygmunt
Leiter Lagerhäuser

Artur Osiak
Kierownik Działu Logistyki i Sprzętu
Artur Osiak
Logistics and Equipment Department Manager
Artur Osiak
Leiter Logistik und Geräte

PION SPRZEDAŻY I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI SALES AND PRODUCTION PREPARATION DIVISION SALES AND PRODUCTION PREPARATION DIVISION

Piotr Kozak
Dyrektor Pionu Sprzedaży i Przygotowania Produkcji
Piotr Kozak
Director of Sales and Production Preparation Division
Piotr Kozak
Leiter der Verkaufsabteilung und Produktionsvorbereitung

Paweł Ciupa
Kierownik Zespołu Ofertowania
Paweł Ciupa
Quotation Team Manager
Paweł Ciupa
Leiter des Angebotsteams

Sławomir Gurba
Kierownik Zespołu Technologicznego
Sławomir Gurba
Technology Team Manager
Sławomir Gurba
Leiter des Technologie-Teams

Piotr Wawrzak
Kierownik Zespołu Zaopatrzenia
Piotr Wawrzak
Procurement Team Manager
Piotr Wawrzak
Leiter Versorgung

Magdalena Figura
Kierownik Sekcji Umów i Cen Transferowych
Magdalena Figura
Contracts and Transfer Prices Section Manager
Magdalena Figura
Leiter des Teams für Verträge, Beschaffungsplattform und Verrechnungspreise

PION PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION DIVISION BEREICH BAU-UND MONTAGE

Arkadiusz Główka
Prokurent, Dyrektor Pionu Produkcji Budowlano-Montażowej
Arkadiusz Główka
Director of Construction and Assembly Production Division
Arkadiusz Główka
Direktor des Bereichs Bau und Montage

Tadeusz Leszczak
Kierownik Wydziału Usług Remontowo-Montażowych
Tadeusz Leszczak
Repair and Assembly Services Manager
Tadeusz Leszczak
Leiter Instandsetzungs- und Montagedienstleistungen

Jarosław Janicki
Kierownik Wydziału Usług Budowlanych
Jarosław Janicki
Construction Services Manager
Jarosław Janicki
Leiter Baudienstleistungen

PION PRODUKCJI I USŁUG ELEKTRYCZNYCH PRODUCTION AND ELECTRIC SERVICES DIVISION BEREICH PRODUKTION UND ELEKTRO-DIENSTLEISTUNGEN

Zbigniew Barszcz
Dyrektor Pionu Produkcji i Usług Elektrycznych
Zbigniew Barszcz
Director of Production and Electric Services Division
Zbigniew Barszcz
Direktor des Bereichs Produktion und Elektro-Dienstleistungen

Wojciech Kuciapa
Kierownik Wydziału Remontów Maszyn Elektrycznych
Wojciech Kuciapa
Electric Machinery Overhaul Department Manager
Wojciech Kuciapa
Leiter Instandsetzung von Elektro-Maschinen

Jarosław Boryń
Kierownik Wydziału Remontów Instalacji Elektrycznych
Jarosław Boryń
Electric Installations Repairs Department Manager
Jarosław Boryń
Leiter Instandsetzung von Elektroanlagen