Aktualności REMZAP

20 lat REMZAP Sp. z o.o. 20 years of REMZAP Sp. z o.o. 20 Jahre von REMZAP Sp. z o. o.

03-09-2013

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy techniczną modernizację strony remzap.pl. Spowodowało to usunięcie dotychczasowej historii Aktualności. Funkcjonowanie zmodernizowanej strony inaugurujemy przedstawieniem osiągnięć REMZAP Sp. z o.o. w związku z mającym miejsce w roku bieżącym jubileuszem 20-lecia samodzielnej działalności gospodarczej naszej spółki.

Historia REMZAP sięga lat 60-tych zeszłego stulecia ale dopiero wydzielenie ze struktur Zakładów Azotowych „PUŁAWY” (obecnie Grupa Azoty PUŁAWY) w roku 1993 pozwoliło na podjęcie samodzielnych działań i rozwijanie posiadanych zasobów. Obecnie REMZAP to firma, która znajduje się wśród 20 największych pracodawców województwa lubelskiego (Setka Kuriera, Kurier Lubelski, 18.06.2013) oraz wśród 20 największych firm budowlanych Lubelszczyzny (Złota Setka 2012, Dziennik Wschodni, 20.06.2013). Osiągane przychody oraz liczba zatrudnionych klasyfikują REMZAP w kategorii firm dużych. Kompleksowa oferta rynkowa sprawia, że REMZAP zajmuje istotne miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PUŁAWY, w istotny sposób przyczyniając się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nie tylko zakładu z Puław ale również innych zakładów z Grupy Azoty.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat REMZAP podwoił liczbę zatrudnionych a od roku 2002 poziom zatrudnienia ma stały charakter wzrostowy (wykres 1). W roku 2009 liczba zatrudnionych zwiększyła się w wyniku połączenia z firmą ELZAP działającą w branży elektrycznej. Połączenie to poszerzyło ofertę REMZAP do szerokiej palety usług z zakresu inwestycji i technicznego utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Wzrostowy trend zatrudnienia wiąże się ze wzrostem poziomu przychodów przedstawionym na wykresie 2.

Recently the remzap.pl website underwent technical modernisation. As a result, the current history of News has been deleted. For the inauguration of the launch of the modernised website we would like to present the achievements of REMZAP Sp. z o.o. in reference to the 20-year anniversary of independent business activity of our company taking place this year.

The history of REMZAP dates back to 1960’s. However, it was only after the separation from the structure of Zaklady Azotowe “PUŁAWY” (currently Grupa Azoty PUŁAWY) in 1993 that the company could undertake independent business activity and develop its own resources. Currently REMZAP is placed among the top 20 largest employers (Kurier’s Hundred, Kurier Lubelski, 18.06.2013) and among top 20 of the biggest construction companies in the Lubelskie Voivodeship (Golden Hundred 2012, Dziennik Wschodni, 20.06.2013). The achieved level of income and number of employees classify REMZAP in the large enterprise category. A complex market offer makes REMZAP a key element of the structure of Grupa Kapitałowa Puławy and an essential component in ensuring the proper operation of both the plant in Puławy and other plants of Grupa Azoty.

Over the last 20 years REMZAP doubled the number of its employees and since 2002 the level of employment shows a stable upward trend. In 2009 the number of employees increased as a result of a merger with ELZAP, a company operating in the electrical industry. This merger expanded REMZAP’s offer to a wide range of services in the scope of investments and technical maintenance in industrial plants. The upward employment trend is connected with the increase in the income level presented in chart no. 2.

In letzter Zeit haben wir die technische Modernisierung der Homepage remzap.pl durchgeführt. Dies führte zur Beseitigung der bisherigen Geschichte der Aktualitäten. Die Präsentation der modernisierten Website beginnen wir mit der Vorstellung der Errungenschaften der Firma REMZAP Sp. z o. o. in Zusammenhang mit dem 20. Jahrestag der selbständigen Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft.

Die Geschichte von REMZAP reicht bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück, aber erst nach der Ausgliederung aus den Strukturen der Stickstoffwerke „PUŁAWY” (zurzeit Grupa Azoty PUŁAWY) im Jahre 1993 konnten wir selbständige Aktivitäten aufnehmen und verfügbare Ressourcen entwickeln. Heutzutage ist REMZAP eine Firma, die sich unter den 20 größten Arbeitgebern in der Woiwodschaft Lublin (Setka Kuriera, Kurier Lubelski, 18.06.2013) und unter 20 größten Bauunternehmen im Lubliner Raum (Złota Setka 2012, Dziennik Wschodni, 20.06.2013) befindet. Die erzielten Einnahmen und die Anzahl der Beschäftigten lassen REMZAP der Kategorie von Großunternehmen zuordnen. Das komplexe Marktangebot trägt dazu bei, dass die Firma REMZAP einen wichtigen Platz in der Struktur der Kapitalgruppe PUŁAWY einnimmt, wodurch sie wiederum zur Sicherstellung einer effizienten Funktion nicht nur des Werkes aus Puławy, sondern auch anderer Werke der Gruppe Azoty beiträgt.

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat REMZAP die Anzahl der Beschäftigten verdoppelt und seit 2002 weist das Beschäftigungsniveau einen festen Wachstumscharakter auf (Diagramm 1).

Im Jahre 2009 wuchs die Beschäftigtenzahl infolge der Fusion mit der Firma ELZAP aus der elektrischen Branche. Dieser Zusammenschluss führte zur Erweiterung des Angebots von REMZAP zu einer reichen Dienstleistungspalette im Bereich Investitionen und technische Instandhaltung in Industriebetrieben. Der Wachstumstrend in Bezug auf die Beschäftigung ist mit dem Anstieg der Einnahmen verbunden (siehe Diagramm 2).

Remzap

Wykres 1.: Poziom średniorocznego zatrudnienia REMZAP Sp. z o.o. w latach 1993-2012. [Zatrudnienie (osoby)]

Chart no. 1: Average annual employment level at REMZAP Sp. z o.o. between 1993 and 2012. [Employment (persons)]

Diagramm 1: Jahresdurchschnittliche Beschäftigung bei der Gesellschaft REMZAP Sp. z o.o. in den Jahren 1993-2012 [Beschäftigung (Personen)]

20 lat samodzielnej działalności REMZAP zaowocowało ponad 3-krotnym wzrostem rocznych przychodów (w wyliczeniach uwzględniono wskaźnik inflacji). W ciągu ostatnich trzech lat przychody wzrosły niemalże dwukrotnie. Wzrost ten ma swoje przełożenie na kapitał REMZAP, którego zmiany przedstawiono na wykresie 3.

After 20 years of independent business activity, REMZAP’s annual income more than tripled (the calculations were adjusted for the inflation rate). In the last three years the income almost doubled. This increase directly correlates to the capital of REMZAP, the changes in which are presented in chart no. 3.

20 Jahre der selbständigen Tätigkeit von REMZAP trugen zu einem mehr als dreifachen Wachstum der jährlichen Einnahmen bei (in den Kalkulationen wurde die Inflationsrate berücksichtigt). Innerhalb der letzten drei Jahre sind die Einnahmen fast auf das Doppelte angestiegen. Dieser Anstieg hat auch große Bedeutung für das Kapital von REMZAP, dessen Veränderungen im Diagramm 3 präsentiert sind.

Remzap

Wykres 2.: Poziom przychodów REMZAP Sp. z o.o. w latach 1993-2012 (dane skorygowane o wskaźnik inflacji). [Przychody (mln zł)]

Chart no. 2: The income level of REMZAP Sp. z o.o. between 1993 and 2012 (data adjusted for the inflation rate) [Income (PLN mln)]

Diagramm 2: Einnahmen der Gesellschaft REMZAP Sp. z o.o. in den Jahren 1993-2012 (die Angaben wurden um die Inflationsrate korrigiert) [Einnahmen (PLN Millionen)]

Kapitalizacja REMZAP na przestrzeni 20 lat to prawie siedmiokrotny wzrost wartości Spółki. Wartość ta wyraża się w ciągle realizowanych inwestycjach, zarówno odtworzeniowych jak i nowych, poszerzających i poprawiających ofertę i możliwość realizacji usług przez REMZAP. Nowoczesna baza sprzętowa i logistyczna, połączona z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą naszych pracowników pozwalają na efektywną realizację powierzanych nam robót.

The capitalisation of REMZAP has increased significantly over the span of 20 years raising the value of the Company by 7 times. This value is reflected in constantly implemented replacement as well as new projects that widen the scope and improve the quality of services offered by REMZAP and the possibility of their performance. Modern equipment and logistics base combined with many years of experience and knowledge of our employees allow for effective completion of ordered works.

Die Kapitalisierung der Gesellschaft REMZAP innerhalb der 20 Jahre stellt ein fast siebenfaches Wachstum des Firmenwertes dar. Dieser Wert äußert sich in stets realisierten Investitionen, sowohl Wiederbeschaffungsinvestitionen wie auch in Investitionen zur Erweiterung und Verbesserung des Angebots und der Möglichkeiten der Realisierung von Dienstleistungen durch REMZAP. Die modernen Geräte und Logistikbasis, verbunden mit langjähriger Erfahrung und Know-how unserer Mitarbeiter, erlauben uns, die uns anvertrauten Aufgaben effektiv zu realisieren.

Remzap

Wykres 3.: Kapitalizacja REMZAP Sp. z o.o. w latach 1993-2012 (dane skorygowane o wskaźnik inflacji). [Kapitał (mln zł)]

Chart no. 3: The capitalisation of REMZAP Sp. z o.o. between 1993 and 2012 (data adjusted for the inflation rate) [Capital (PLN mln)]

Diagramm 3: Kapitalisierung der Gesellschaft REMZAP Sp. z o.o. in den Jahren 1993-2012 (die Angaben wurden um die Inflationsrate korrigiert) [Kapital (PLN Millionen)]

Osiągniętą pozycję ekonomiczną potwierdzają zdobyte nagrody i wyróżnienia. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat REMZAP regularnie bierze udział w Programie Gospodarczym Solidna Firma, co roku zdobywając stosowne certyfikaty. Corocznie kwalifikujemy się również do Programu Wojewódzki Lider Biznesu organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. W latach 2011 i 2012 REMZAP otrzymał statuetkę główną w kategorii firm dużych. W latach 2008, 2009 oraz 2012 zostaliśmy zakwalifikowani do grona Gazel Biznesu Dziennika Puls Biznesu. A w roku 2012 uzyskaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznawany przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet.

Chociaż uzyskane tytuły i wyróżnienia nie potwierdzają jednoznacznie pozycji ekonomicznej REMZAP to jednak stanowią dodatkowe poświadczenie obecnego poziomu rozwoju i wiarygodności biznesowej. Jako podmiot gospodarczy stawiamy na zrównoważony i stabilny rozwój, pozwalający na oferowanie naszym klientom odpowiedniej jakości usług a naszym pracownikom stabilnego i pewnego miejsca zatrudnienia.
The economic position of REMZAP is confirmed by received awards and mentions. Over the last several years REMZAP has regularly taken part in the „Solid Firm” Economic Programme, each year being awarded relevant certificates. Every year we also qualify for the Voivodeship Business Leader Programme organised by the Regional Chamber of Commerce in Lublin. In 2011 and 2012 REMZAP received the main award in the large enterprise category. In 2008, 2009 and 2012 we qualified among the prestigious Business Gazelles of the Pulse of Business Magazine. In 2012 we received the Certificate of Business Credibility awarded by Dun & Bradstreet Credit Reference Agency.

Despite the fact that the received titles and mentions do not expressly confirm the economic position of REMZAP, they constitute additional confirmation of the current level of development and business credibility. As a business entity we focus on a balanced and stable development that allows us to offer services of proper quality to our clients and a stable and secure place of employment to our employees.
Die erreichte ökonomische Position bestätigen die von uns gewonnenen Preise und Auszeichnungen. Innerhalb von den letzten über zehn Jahren nimmt REMZAP regelmäßig am Wirtschaftsprogramm Solides Unternehmen teil und bekommt jedes Jahr entsprechende Zertifikate. Jedes Jahr qualifizieren wir uns auch zum Programm Woiwodschaftlicher Businessleader, das durch die Regionale Wirtschaftskammer in Lublin organisiert wird. In den Jahren 2011 und 2012 hat REMZAP die Hauptstatuette in der Kategorie Großunternehmen erhalten. In den Jahren 2008, 2009 und 2012 wurden wir zu Businessgazellen der Tageszeitung Puls Biznesu qualifiziert und im Jahre 2012 haben wir das Zertifikat der Geschäftsglaubwürdigkeit von der Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet bekommen.

Obwohl die erlangten Titel und Auszeichnungen die wirtschaftliche Position von REMZAP nicht eindeutig bestätigen, sind sie ein zusätzlicher Nachweis für das heutige Entwicklungsniveau und für die Geschäftsglaubwürdigkeit unserer Firma. Als Unternehmen setzen wir auf nachhaltige und stabile Entwicklung, die uns ermöglicht, unseren Kunden Dienstleistungen in entsprechender Qualität anzubieten und unseren Mitarbeitern einen stabilen und sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten.