Aktualności REMZAP

Gazela Biznesu 2015 dla REMZAP Business Gazelle Award 2015 for REMZAP Business-Gazelle 2015 für REMZAP

15-03-2016

W grudniu 2015 roku opublikowano 16 Raport Gazele Biznesu Dziennika Puls Biznesu. Spółka REMZAP znalazła się w Raporcie, jako jedna z 141 firm z województwa lubelskiego, które pozytywnie przeszły weryfikację zgłoszeń do Rankingu. Uroczyste wręczenie Certyfikatów Gazeli Biznesu miało miejsce 11 stycznia 2016 w Centrum Konferencyjnym Etiuda w Lublinie.

Do Rankingu Gazele Biznesu 2015 zakwalifikowane zostały przedsiębiorstwa, które spełniły następujące kryteria:
In December 2015 16th Business Gazelle Report of Dziennik Puls Biznesu was published. REMZAP was listed in the Report as one of 141 companies from the Lubelskie Voivodeship that successfully underwent the verification of the Ranking applications. The official ceremony for awarding the Business Gazelle Certificates took place on 11 January 2016 in Etiuda Conference Centre in Lublin.

The companies qualified for the Business Gazelle 2015 Ranking had to comply with the following criteria:
Im Dezember 2015 wurde der 16. Bericht zu Business-Gazellen der Tageszeitung Puls Biznesu veröffentlicht. Die Firma REMZAP wurde als eine der 141 Firmen der Woiwodschaft Lublin in den Bericht aufgenommen, die nach ihrer Anmeldung zum Ranking erfolgreich beurteilt wurden. Eine feierliche Verleihung der Zertifikate der Business-Gazellen fand am 11. Januar 2016 im Konferenzzentrum Etiuda in Lublin statt.

In die Rankingliste Business-Gazellen 2015 wurden Unternehmen eingetragen, die die nachfolgenden Kriterien erfüllten:

 • rozpoczęły działalność przed rokiem 2012 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś

 • w roku bazowym 2012 ich przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych

 • w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywały wzrost przychodów ze sprzedaży

 • w latach 2012-2014 ani razu nie odnotowały straty

 • umożliwiły analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat - składając sprawozdania finansowe do sądów i publikując je w Monitorze Polskim B

 • starting business activity before 2012 and conducting it continuously until today

 • revenue from sale in the base year 2012 were within the range of PLN 3 - 200 milion

 • increase in revenues from sale in the years 2012-2014

 • no loss reported in the years 2012-2014

 • enabling the analysis of its financial results from at least three examined years - by submitting financial statements to the courts and publishing them in Monitor Polski B

 • das Unternehmen wurde noch vor 2012 gegründet und wird bis heute ununterbrochen geführt

 • die Umsatzerlöse betrugen im Basisjahr 2012 zwischen 3 Mio. und 200 Mio. PLN

 • sie verzeichneten in den Jahren 2012 - 2014 von Jahr zu Jahr steigende Umsatzerlöse

 • sie erlitten in der Jahren 2012 - 2014 keine Verluste

 • sie ermöglichten eine Auswertung ihrer Jahresergebnisse von mindestens drei geprüften Jahren, indem sie ihre Jahresabschlüsse beim Gericht einreichten bzw. im Polnischen Amtsblatt B veröffentlichten


REMZAP w Rankingu znalazł się czwarty raz z rzędu, zajmując 121 miejsce w województwie lubelskim i 3929 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim. W porównaniu z latami ubiegłymi jest to spadek, który wynika w dużej mierze z niższej dynamiki wzrostu przychodów Spółki. Spadek ten wynika również ze znaczącego wzrostu liczby przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które zostały zakwalifikowane do Rankingu. Jak podkreślili Organizatorzy Gali Gazel Biznesu, województwo lubelskie to jedyne w Polsce województwo, w którym wzrosła liczba Gazel w roku 2015.

Cieszymy się, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw naszego regionu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Rankingu oraz zdobywcom Certyfikatów i Statuetek, a także życzymy równie pozytywnych wyników ekonomicznych w kolejnych latach.

REMZAP was listed in the Ranking for the fourth time in the row, ranked at 121st in Lubelskie Voivodeship and 3929th in Poland. As compared to the previous years this is a fall, which results to a large extent from lower growth dynamics of the Company’s revenues. This fall also results from a significant increase in the number of companies from Lubelskie Voivodeship, which were qualified for the Ranking. As it was emphasised by the Organisers of the Business Gazelle Award Ceremony, Lubelskie Voivodeship is the only voivodeship in Poland, in which the number of awarded Gazelles increased in 2015.

We are happy that we were once again ranked among dynamically developing companies of our region. Congratulations to all of the Ranking participants and Certificate and Statuette winners. We also want to wish you all equally positive economic results in the subsequent years.

REMZAP wurde das vierte Mal in Folge zum Ranking aufgenommen und schnitt an der 121. Stelle in der Woiwodschaft Lublin und an der 3929. Stelle in ganz Polen ab. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Tendenz fallend, was grundsätzlich auf eine geringere Dynamik des Wachstums der Erträge zurückzuführen ist. Diese fallende Tendenz ergibt sich auch aus einer steigenden Anzahl von Unternehmen in der Woiwodschaft Lublin, die in das Ranking aufgenommen wurden. Wie die Organisatoren der Galavorstellung Business-Gazellen betonten, ist die Woiwodschaft Lublin die einzige Woiwodschaft in Polen, in der die Zahl der Gazellen im Jahr 2015 stieg.

Wir freuen uns, dass wir uns schon wieder im Kreis der sich so dynamisch entwickelnden Unternehmen unserer Region befinden. Wir gratulieren allen Rankingteilnehmern und den Gewinnern der Zertifikate und Statuetten und wünschen ihnen auch weitere erfolgreiche wirtschaftliche Ergebnisse in den kommenden Jahren.


 • Gazela Biznesu 2015 dla REMZAP
 • Gazela Biznesu 2015 dla REMZAP
 • Business Gazelle Award 2015 for REMZAP
 • Business Gazelle Award 2015 for REMZAP
 • Business-Gazelle 2015 für REMZAP
 • Business-Gazelle 2015 für REMZAP