Kompleksowe wykonawstwo i remonty technologicznych instalacji przemysłowych

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE PROCESS AND INDUSTRIAL SYSTEMS TECHNOLOGISCHE INDUSTRIEANLAGEN

Kompleksowe wykonawstwo i remonty technologicznych instalacji przemysłowych.

Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems.

Komplexe Ausführung und Instandsetzung von technologischen Industrieanlagen.

 • wykonawstwo i modernizacje rurociągów technologicznych i przemysłowych

 • remont urządzeń przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i innych

 • wykonawstwo, remonty i montaż urządzeń, aparatów, wymienników ciepla, skraplaczy, kolumn i zbiorników bezciśnieniowych oraz ciśnieniowych podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego

 • próby ciśnieniowe urządzeń przemysłowych w zakresie do 800 bar

 • podciśnieniowy wyładunek i załadunek katalizatorów

 • hydrodynamiczne udrażnianie instalacji technologicznych (wymienniki ciepła, skraplacze, rurociągi, itp.) - Hydromonitor do 800 bar

 • Construction and modernization of process and industrial pipelines

 • Overhauls of equipment employed in chemical, power, petroleum, concrete, food, and other industries

 • Manufacture, overhauls and installation of equipment, devices, heat exchangers, condensers, columns and non-pressure and pressure vessels subject to acceptance by UDT

 • Pressure tests of industrial equipment up to 800 bar

 • Catalyst vacuum unloading and loading

 • Hydrodynamic clearing of process systems (heat exchanger, condensers, pipelines, etc.) - hydro monitor up to 800 bar

 • Anfertigung und Modernisierung von technologischen und industriellen Rohrleitungen

 • Instandsetzung von Anlagen der chemischen, energetischen, petrochemischen Industrie sowie anderen Industriezweigen

 • Anfertigung, Instandsetzung und Montage von Anlagen, Apparaturen, Wärmeaustauschern, Kondensatoren, druckfreien Kolonnen und Behältern sowie unter Druck stehenden Kolonnen und Behältern, die einer Abnahme durch das Amt für Technische Kontrolle unterliegen.

 • Druckproben von Industrieanlagen im Bereich bis 800 bar

 • Unterdruck-Abladung und Verladung von Katalysatoren


Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1:2009 do wykonywania konstrukcji stalowych

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do realizacji robót ciśnieniowych.

REMZAP has obtained the Factory Production Control certificate in acc. to PN-EN 1090-1:2009 for the manufacture of structural steel elements.

UDT licence for the performance of pressure works.

PN-EN 1090-2 – Anfertigung von Konstruktionselementen aus Stahl in den Klassen bis EXC3 sowie Betriebliche Produktionskontrolle gem. Anhang ZA der Norm PN-EN 1090-1.

Befugnisse des Amtes für Technische Aufsicht für die Ausführung von Arbeiten an Druckbehältern.


 • Instalacje przemysłowe
 • Instalacje przemysłowe
 • Instalacje przemysłowe
 • Instalacje przemysłowe
 • Instalacje przemysłowe