O firmie REMZAP

O FIRMIE ABOUT US ÜBER UNS

Remzap Sp. z o. o. datuje swoją historię na rok 1962, kiedy to powołany został Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycji przy Zakładach Azotowych PUŁAWY w Puławach (obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY”). Znany pod skrótem „SOWI” Oddział prowadził działalność inwestycyjną i remontową na rzecz ówczesnych Zakładów Azotowych PUŁAWY do roku 1976. Wtedy to nastąpiło przekształcenie Spółki w Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji.

Przemiany gospodarcze lat 90-tych oraz przekształcenia własnościowe ówczesnych Zakładów Azotowych PUŁAWY spowodowały, że w styczniu 1993 roku wydzielono ze struktur Zakładów samodzielną firmę - Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o. o.

Z kolei w roku 2009 nastąpiło włączenie do struktur REMZAP firmy Elzap Sp. z o. o. działającej w branży elektrycznej, elektroenergetycznej i AKPiA.

Współcześnie REMZAP Sp. z o. o. to firma z prawie 50-letnią tradycją, zatrudniająca prawie 500 pracowników, oferująca usługi i produkty dla największych przedsiębiorstw z branży chemicznej, petrochemicznej, cementowej, energetycznej, spożywczej i innych. Ponad 20 lat samodzielnej działalności gospodarczej zaowocowało dwukrotnym wzrostem zatrudnienia, trzykrotnym wzrostem przychodów oraz siedmiokrotnym wzrostem kapitału.

O sile REMZAP stanowi kilkudziesięcioletnie doświadczenie zatrudnianych pracowników, wsparte zasadami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP oraz promocją przekazywania wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom. Spółka jest zdobywcą wielu wyróżnień i nagród, takich jak Złota Kielnia 2013, Statuetka Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2015 oraz zdobywca III Miejsca w Konkursie „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 2015”. Od lutego 2015 roku REMZAP jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą REMZAP
Remzap Sp. z o.o. dates back to 1962, when the Independent Department of Investment Implementation at Zakład Azotowe PUŁAWY in Puławy (currently Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY”). was established. The Department known under the abbreviation “SOWI” [Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycji -Independent Department of Investment Implementation] conducted investment and renovation activities for then Zakłady Azotowe PUŁAWY until 1976. At that time the transformation of the Company into Renovation and Investment Implementation Plant took place.

Economic changes in the 90s. and ownership transformations of the then Zakłady Azotowe PUŁAWY resulted in the independent company - Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o. o. being spinned off from the structure of Zakłady in January 1993.

Next, Elzap Sp. z o. o., a company operating in the sectors of electric engineering, electrical power engineering and C&I was included into the structure of REMZAP in 2009.

Currently REMZAP Sp. z o.o. is a company with almost 50-year tradition, hiring almost 500 employees, offering services and products for the biggest enterprises in chemical, petrochemical, cement, energy and food industries, and others. More than 20 years of independent business activity resulted in twofold increase of employment, threefold increase of income and sevenfold capital increase.

The potency of REMZAP is indicated by several decades of experience of its employees, supported by the rules of the Integrated Quality and OHS Management System, and the promotion of sharing the knowledge and skills with younger generations. The company has obtained many awards and distinctions, such as Golden Trowel 2013, Technical Safety Leader 2015 statuette and is a 3rd place winner in the „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 2015” (Employer - Organiser of a Safe Work) competition. Since February 2015 REMZAP is a member of the Polish Chamber of Chemical Industry.

Learn more about REMZAP offer
Remzap Sp. z o. o. wurde 1962 gegründet. Damals wurde die Selbstständige Abteilung zur Ausführung von Investitionen der Stickstoffwerke PUŁAWY in Puławy (heute: Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY) ins Leben gerufen. Bekannt unter der Bezeichnung SOWI (Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycji - Selbstständige Abteilung zur Ausführung von Investitionen) führte diese Abteilung bis zum Jahr 1976 Investitionen und Instandsetzungsarbeiten für die Stickstoffwerke PUŁAWY aus. Dann wurde SOWI in Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji (Betrieb für Instandsetzungsarbeiten und Investitionen) umgewandelt.

Infolge der wirtschaftlichen Veränderungen in den 90er Jahren sowie der Eigentumsumwandlungen in den damaligen Stickstoffwerken PUŁAWY trat im Januar 1993 aus der Struktur der Stickstoffwerke eine selbstständige Firma unter dem Namen Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o. o. (Unternehmen für Instandsetzungsarbeiten und Investitionen REMZAP Sp. z o. o.) heraus.

Im Jahr 2009 wurde die Firma Elzap Sp. z o. o., ein Betrieb aus der elektrischen und elektroenergetischen Branche sowie der Kontroll-, Messtechnik und der Automatik, in die Struktur von REMZAP eingegliedert.

REMZAP Sp. z o. o. ist heute eine Firma mit einer fast fünfzigjährigen Erfahrung, die ca. 500 Mitarbeiter beschäftigt und Dienstleistungen und Produkte für die größten Unternehmen der chemischen, petrochemischen, Zement-, energetischen, der Lebensmittelindustrie und der sonstigen Branchen anbietet. Über 20 Jahre der wirtschaftlichen Selbständigkeit führten zur Verdoppelung der Beschäftigung, zur Verdreifachung der Einnahmen und zum siebenmal größeren Kapital.

Die Stärke von REMZAP sind ihre Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung, unterstützt durch die Grundsätze des Qualitätsmanagements- und Arbeitssicherheitssystems sowie durch die Förderung der Weitergabe von Kenntnissen und Fähigkeiten an die Nachwuchskräfte. Die Firma erhielt mehrere Auszeichnungen und Preise, wie etwa die Goldene Kelle 2013, die Statuette des Vorreiters der Technischen Sicherheit 2015, sie nahm auch den 3. Platz im Wettbewerb Arbeitgeber als Organisator einer Sicheren Arbeit 2015 ein. Seit Februar 2015 ist REMZAP Mitglied der Polnischen Kammer der Chemischen Industrie.

Wir laden Sie ein, sich mit dem Angebot von REMZAP vertraut zu machen.