Zasoby REMZAP

UPRAWNIENIA I SYSTEMY JAKOŚCI CERTIFICATES AND AUTHORIZATIONS ZERTIFIKATE UND BEFUGNISSE

UDT CERT: PN-EN ISO 9001:2015/ PN-EN ISO 14001-2015/ PN-ISO 45001:2018 UDT CERT: EN ISO 9001:2015/ EN ISO 14001-2015/ PN-ISO 45001:2018 UDT CERT: EN ISO 9001:2015 / EN ISO 14001-2015/ PN-ISO 45001:2018

Zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie: Quality Management, Environment Management and Occupational Health & Safety Management in the areas of: Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Arbeitsschutzmanagement in folgenden Bereichen:

 • Usługi ogólnobudowlane, remonty instalacji przemysłowych, wymurówki ognioodporne, izolacje techniczne, montaż rusztowań, uszczelnienia przemysłowe.

 • Wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych.

 • Remonty urządzeń ciśnieniowych.

 • Regeneracja i sprawdzanie maszyn elektrycznych, osprzętu ciśnieniowego oraz zabezpieczającego na stacji prób.

 • Projektowanie, remonty i wykonawstwo instalacji i linii elektroenergetycznych.

 • General building services, repair of industrial installations, refractory lining, technical insulation, scaffolding assembly, industrial sealing.

 • Manufacture of pressure equipment and steel constructions.

 • Repair of pressure equipment.

 • Regeneration and testing of electrical machines, pressure and safety accessories on a testing station.

 • Design, repair and engineering of electrical power installations and lines.

 • Bautechnische Dienstleistungen, Sanierung von Industrieanlagen, feuerfeste Ausmauerungen, technische Isolierungen, Gerüstbau, industrielle Dichtungen.

 • Herstellung von Druckgeräten und Stahlkonstruktionen.

 • Wartung und Reparatur von Druckgeräten.

 • Regeneration und Prüfung von Elektromaschinen, Druckgeräten und Schutzeinrichtungen in Prüfstationen.

 • Planung, Neubau und Sanierung von elektrischen Leitungen und Anlagen.

UDT CERT: PN-EN ISO 3834 – 2 UDT CERT: PN-EN ISO 3834 – 2 UDT CERT: PN-EN ISO 3834 – 2

Pełne wymagania jakości w spawalnictwie. Full quality requirements for fusion welding Qualitätsanforderungen in der Schweißtechnik in vollem Umfang.

Certyfikat Systemu Przenoszenia i uwierzytelniania ocechowania materiałów zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE, pkt 3.1.5 Certificate for the transfer and authentication of markings of materials in accordance with Directive Annex 1. Point 3.1. Zertifikat über Übertragung und Authentifizierung der Kennzeichnung der Stoffe gemäß Richtlinie …. Anhang 1 Ziffer 3.1.

W zakresie:
Przenoszenia i uwierzytelniania ocechowania stalowych wyrobów hutniczych, takich jak: blachy, rury, pręty, kształtowniki, profile zamknięte oraz elementy powstałe w procesach produkcji i remontów urządzeń ciśnieniowych, elementów konstrukcji stalowych, konstrukcji stalowych, instalacji technologicznych.
Scope: handling and authentication of the following metallurgical products:
Steel metallurgical products: steel sheets, pipes, rods, sections, closed profiles and elements in the processes of production and repairs of pressure equipment, steel structural elements, steel structures, technological installations.
Für: Übertragung und Authentifizierung der Kennzeichnung folgender metallurgischer Erzeugnisse:
- metallurgische Stahlerzeugnisse: Bleche, Rohre, Stäbe, Profile, geschlossene Profile und Elemente für die Herstellung und Wartung von Druckgeräten, Elementen von Stahlkonstruktionen, Stahlkonstruktionen, verfahrenstechnischen Anlagen.

UDT CERT: PN-EN 1090-2 UDT CERT: PN-EN 1090-2 UDT CERT: PN-EN 1090-2

Wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji wg załącznika ZA normy PN-EN 1090-1. Manufacture of structural steel elements in classes up to EXC3 and Factory Production Control, as specified in Attachment ZA to PN-EN 1090-1. Ausführung von Stahlkonstruktionselementen in den Klassen bis EXC3 sowie Betriebliche Produktionskontrolle gem. Anhang ZA der Norm PN-EN 1090-1.

UDT nr UC-13-35-N/2-02, UC-13-35-P/2-02, UC-13-35-W/M/2-02 UDT nr UC-13-35-N/2-02, UC-13-35-P/2-02, UC-13-35-W/M/2-02 UDT nr UC-13-35-N/2-02, UC-13-35-P/2-02, UC-13-35-W/M/2-02

Uprawnienia do naprawiania, modernizacji i wytwarzania kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych do cieczy, rurociągów przesyłowych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy, rurociągów technologicznych do gazów, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz elementów urządzeń ciśnieniowych. UDT (Office of Technical Inspection) authorization nos. UC-13-35-N/2-02, UC-13-35-P/2-02, UC-13-35-W/M/2-02 to repair, modernize and manufacture steam boilers, water boilers, steam pipelines, liquid transmission pipelines, gas transmission pipelines, gas process pipelines, liquid process pipelines, non pressure and pressure vessels for flammable liquids, fixed pressure vessels, non-pressure and pressure vessels for toxic or caustic materials, and components of pressure equipment. Befugnis UDT Nr. UC-13-35-N/2-02, UC-13-35-P/2-02, UC-13-35-W/M/2-02 für die Instandsetzung, Modernisierung und Herstellung von Dampfkesseln, Wasserkesseln, Dampfrohrleitungen, Flüssigkeitsrohrleitungen, Gasrohrleitungen, druckfreien Behältern und Druckbehältern für flüssige explosive Materialien, Druckbehältern, druckfreien und Druckbehältern für giftige bzw. ätzende Materialien sowie von Elementen für Druckanlagen.

 • Remzap
 • Remzap
 • Remzap

UDT nr UC-13-35-W/2-02 UDT nr UC-13-35-W/2-02 UDT nr UC-13-35-W/2-02

Uprawnienia do wytwarzania rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych do cieczy, rurociągów przesyłowych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy oraz rurociągów technologicznych do gazów. UDT Authorization no. UC-13-35-W/2-02 to manufacture steam pipelines, liquid transmission pipelines, gas transmission pipelines, liquid process pipelines, and gas process pipelines. Befugnis UDT Nr. UC-13-35-W/2-02 für die Fertigung von Dampfrohrleitungen, Flüssigkeitsrohrleitungen, Gasrohrleitungen, technologischen Rohrleitungen für Flüssigkeiten sowie technologischen Rohrleitungen für Gase.

 • Remzap

Świadectwo Oceny Zdolności do wykonywania remontów silników elektrycznych pracujących w atmosferze wybuchowej Certificate of Capacity Assessment to conduct overhauls of electric motors working in EX atmosphere Bescheinigung der Fähigkeit zur Ausführung von Instandsetzungen elektrischer Motoren in Ex-Atmosphäre


Świadectwo Oceny Zdolności do wykonywania remontów silników elektrycznych pracujących w atmosferze wybuchowej następujących rodzajów silników:
Certificate of Capacity Assessment to conduct overhauls of electric motors working in EX atmosphere. The Certificate was issued by the Experimental Mine “Barbara” of the Central Mining Institute. The scope of overhauls for induction motors: Bescheinigung der Fähigkeit zur Ausführung von Instandsetzungen elektrischer Motoren in Ex-Atmosphäre. Aussteller der Bescheinigung: Experimentalbergwerk „Barbara“ des Hauptinstituts für Bergbau. Zulässige Instandsetzungen von Induktionsmotoren:

 • z osłoną ognioszczelną grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5

 • budowy wzmocnionej grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5 – bez przezwajania uzwojeń

 • w osłonie gazowej z nadciśnieniem grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5

 • w wykonaniu nieiskrzącym grupy II Ex nA na napięcie do 6300V

 • Flameproof Enclosure, group II, temperature classes T1, T2, T3, T4 and T5

 • Increased Safety Design, group II, temperature classes T1, T2, T3, T4 and T5 – except for rewinding

 • Pressurized Enclosures, group II, temperature classes T1, T2, T3, T4 and T5

 • Non-sparking design, group II, Ex nA with voltage up to 6300 V

 • mit Brandschutz der Gruppe II, Temperaturklassen T1, T2, T3, T4 und T5

 • in verstärkter Ausführung der Gruppe II, Temperaturklassen T1, T2, T3, T4 und T5 – ohne Umwicklung von Wicklungen

 • in Gasschutzausführung mit Überdruck, Gruppe II , Temperaturklassen T1, T2, T3, T4 und T5

 • in funkenfreier Ausführung, Gruppe II Ex nA, Spannung bis 6300 V


Szczegółowy zakres obejmuje Załącznik do Świadectwa.

 • Świadectwo Oceny Zdolności
 • Świadectwo Oceny Zdolności
 • Świadectwo Oceny Zdolności

Uprawnienia specjalistyczne Specialist authorizations Loremipsum

 • budowlane

 • SEP E i D

 • operatora ciężkich maszyn budowlanych i drogowych

 • spawalnicze metodami: 141, 111, 135

 • do prac w technologii PPN do 1 kV

 • do bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

 • i inne

 • Construction licence

 • SEP (Polish Electrician Association) E and D

 • Construction and road making equipment operator licence

 • Welding licence for using methods 141, 111, 135

 • Live working licence for voltages up to 1kV

 • Licence for safe removal of asbestos-containing products

 • Other

 • Baubefugnisse

 • SEP E und D

 • Befugnis für Führer von schweren Bau- und Straßenmaschinen

 • Befugnis für Schweißarbeiten Methoden 141, 111, 135

 • Befugnis für Arbeiten in der Technologie PPN bis 1 kV

 • Befugnis für die sichere Entfernung von Materialien, die Asbest enthalten

 • und andere