Kontakt REMZAP

KONTAKT CONTACT KONTAKTIEREN

REMZAP Sp. z o.o.
24-110 Puławy, ul. Ignacego Mościckiego 12


NIP: 716-000-17-62
REGON: 430153601
KRS: 0000005453
BDO 000065679
kapitał zakladowy: 1 811 670 zł
NIP (tax identification number): 716-000-17-62
REGON: 430153601
KRS: 0000005453
BDO 000065679
Share capital: 1 811 670 PLN
NIP: 716-000-17-62
REGON: 430153601
KRS: 0000005453
BDO 000065679
Stammkapital: 1 811 670 zł

PION ZARZĄDU MANAGEMENT BOARD VORSTANDSBEREICH

Józef Strzałkowski
Prezes Zarządu
Józef Strzałkowski
President of the Management Board
Józef Strzałkowski
Vorstandsvorsitzender

Krzysztof Urbanek
Kierownik Biura Zarządu
Krzysztof Urbanek
Head Office Manager
Krzysztof Urbanek
Leiter des Vorstandsbüros

Małgorzata Goluch
Kierownik Biura Kontroli Jakości i Kontroli Wewnętrznej
Małgorzata Goluch
Quality Check and Internal Control Office Manager
Małgorzata Goluch
Leiter des Büros für Qualitätskontrolle und Interne Revision

Jadwiga Wojciechowicz
Główny Specjalista ds. BHP
Jadwiga Wojciechowicz
OHS Main Expert
Jadwiga Wojciechowicz
Hauptfachkraft für Arbeitsschutz und -sicherheit

Lidia Stefaniak - Chabros
Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej
Administrator Bezpieczeństwa Danych
Lidia Stefaniak - Chabros
Marketing Communication Coordinator
Data Security Administrator
Lidia Stefaniak - Chabros
Koordinator für Marketingkommunikation
Beauftragter für Datensicherheit

PION WSPARCIA SUPPORT DIVISION SUPPORT DIVISION

Zbigniew Grzelak
Prokurent,
Dyrektor Pionu Wsparcia
Zbigniew Grzelak
Plenipotentiary of the Management Board,
Director of Support Division
Zbigniew Grzelak
Plenipotentiary of the Management Board,
Director of Support Division

Olga Pikuła
Główny Księgowy, Kierownik Biura Finansowo-Księgowego
Olga Pikuła
Accounting and Financial Office Manager
Olga Pikuła
Leiter des Buchhaltungs- und Finanzbüros

Krzysztof Turski
Kierownik Zespołu IT
Krzysztof Turski
IT Team Manager
Krzysztof Turski
IT Team Manager

Edyta Zygmunt
Kierownik Zespołu Magazynów
Edyta Zygmunt
Warehouse Unit Manager
Edyta Zygmunt
Leiter Lagerhäuser

Bartłomiej Rybak
Kierownik Działu Logistyki i Sprzętu
Bartłomiej Rybak
Logistics and Equipment Department Manager
Bartłomiej Rybak
Leiter Logistik und Geräte

PION SPRZEDAŻY I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI SALES AND PRODUCTION PREPARATION DIVISION SALES AND PRODUCTION PREPARATION DIVISION

Arkadiusz Główka
Dyrektor Pionu Sprzedaży i Przygotowania Produkcji
Arkadiusz Główka
Director of Sales and Production Preparation Division
Arkadiusz Główka
Director of Sales and Production Preparation Division

Piotr Kozak
Główny Specjalista ds. Ofertowania i Kontraktacji
Piotr Kozak
Quotation and Contracting Chief Specialist
Piotr Kozak
Quotation and Contracting Chief Specialist

Paweł Ciupa
Kierownik Zespołu Ofertowania
Paweł Ciupa
Quotation Team Manager
Paweł Ciupa
Quotation Team Manager

Sławomir Gurba
Kierownik Zespołu Technologicznego
Sławomir Gurba
Technology Team Manager
Sławomir Gurba
Technology Team Manager

Piotr Wawrzak
Kierownik Zespołu Zaopatrzenia
Piotr Wawrzak
Procurement Team Manager
Piotr Wawrzak
Leiter Versorgung

Magdalena Figura
Kierownik Sekcji Umów i Cen Transferowych
Magdalena Figura
Contracts and Transfer Prices Section Manager
Magdalena Figura
Contracts and Transfer Prices Section Manager

PION PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION DIVISION BEREICH BAU-UND MONTAGE

Dominik Madejski
Prokurent, Dyrektor Pionu Produkcji Budowlano-Montażowej
Dominik Madejski
Director of Construction and Assembly Production Division
Dominik Madejski
Direktor des Bereichs Bau und Montage

Jarosław Kozak
Kierownik Wydziału Rusztowań, Izolacji i Wyrobów
Jarosław Kozak
Scaffoldings and Insulations Department Manager
Jarosław Kozak
Leiter Gerüste und Isolation

Tadeusz Leszczak
Kierownik Wydziału Usług Remontowo-Montażowych
Tadeusz Leszczak
Repair and Assembly Services Manager
Tadeusz Leszczak
Leiter Instandsetzungs- und Montagedienstleistungen

Tomasz Stefanek
Kierownik Wydziału Usług Budowlanych
Tomasz Stefanek
Construction Services Manager
Tomasz Stefanek
Leiter Baudienstleistungen

PION PRODUKCJI I USŁUG ELEKTRYCZNYCH PRODUCTION AND ELECTRIC SERVICES DIVISION BEREICH PRODUKTION UND ELEKTRO-DIENSTLEISTUNGEN

Zbigniew Barszcz
Dyrektor Pionu Produkcji i Usług Elektrycznych
Zbigniew Barszcz
Director of Production and Electric Services Division
Zbigniew Barszcz
Direktor des Bereichs Produktion und Elektro-Dienstleistungen

Wojciech Kuciapa
Kierownik Wydziału Remontów Maszyn Elektrycznych
Wojciech Kuciapa
Electric Machinery Overhaul Department Manager
Wojciech Kuciapa
Leiter Instandsetzung von Elektro-Maschinen

Jarosław Boryń
Kierownik Wydziału Remontów Instalacji Elektrycznych
Jarosław Boryń
Electric Installations Repairs Department Manager
Jarosław Boryń
Leiter Instandsetzung von Elektroanlagen