Realizacje REMZAP

WYBRANE REALIZACJE EXPERIENCE AUSGEFÜHRTE PROJEKTE

Wrzesień – Listopad 2018 – PROZAP Sp. z o.o./ Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” – inwestycja sfinansowana przez Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, PGE Dystrybucja SA, PKP SA

September - November 2018 - PROZAP Sp. z o.o./ The “Family Solidarity Movement” Foundation - investment financed by Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, PGE Dystrybucja SA, PKP SA

September - November 2018 - PROZAP Sp. z o.o./ Die Stiftung „Ruch Solidarności Rodzin” („Bewegung der Familiensolidarität“) ist eine Investition, die durch die Gruppe Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, PGE Dystrybucja SA und PKP SA finanziert wurde.

WYKONANIE I MONTAŻ MASZTU NIEPODLEGŁOŚCI NA RONDZIE IM. ROMANA DMOWSKIEGO W LUBLINIE. EXECUTION AND INSTALLATION OF THE INDEPENDENCE MAST ON THE ROMAN DMOWSKI ROUNDABOUT IN LUBLIN. AUSFÜHRUNG UND INSTALLATION DES UNABHÄNGIGKEITSMASTES AM ROMAN DMOWSKI-KREISVERKEHR IN LUBLIN.


Zakres zrealizowanych prac:
Prace fundamentowe, oświetleniowe, zakup materiałów i prefabrykacja konstrukcji stalowej – łącznie 23 tony, montaż Masztu w miejscu docelowym. Wysokość Masztu 35 metrów.

The scope of performed works:
Foundation and lighting works, purchase of materials and prefabrication of steel structures - a total of 23 tonnes, installation of the Mast at the destination spot. The Mast is 35 metres high.

Umfang der ausgeführten Arbeiten:
Fundament- und Beleuchtungsarbeiten, Materialeinkauf und Vorfertigung der Stahlkonstruktion - insgesamt 23 Tonnen, Montage des Masts am Bestimmungsort. Die Höhe des Masts beträgt 35 Meter.

 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie
 • Remzap Puławy Maszt Niepodległowści w Lublinie

KWIECIEŃ – LISTOPAD 2016 – GA ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY W PUŁAWACH

APRIL – NOVEMBER 2016 – GA ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY IN PUŁAWY

APRIL – NOVEMBER 2016 – GA ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY IN PUŁAWY

WYKONANIE FUNDAMENTÓW I PRAC ŻELBETOWYCH, PREFABRYKACJA I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ESTAKADY ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH PROJEKTU WYTWÓRNIA NAWOZÓW GRANULOWANYCH NA BAZIE SALETRY AMONOWEJ COMPLETION OF THE FOUNDATIONS AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, PREFABRICATION AND ASSEMBLY OF THE EXTERNAL STEEL TRESTLE BRIDGE AS PART OF THE “GRANULAR AMMONIUM-NITRATE-BASED FERTILISER PRODUCTION PLANT” PROJECT BAU VON FUNDAMENTEN, STAHLBETONARBEITEN, VORFERTIGUNG UND MONTAGE DER STAHLKONSTRUKTION DER AUSSENBRÜCKE AUS STAHL IM RAHMEN DES PROJEKTS PRODUKTIONSANLAGE FÜR GRANULAT-DÜNGEMITTEL AUF BASIS VON AMMONSALPETER


Zakres zrealizowanych prac:
Wykonanie fundamentów, konstrukcji żelbetowych, podlewek i uziomów oraz zabudowa rur osłonowych. Prefabrykacja konstrukcji stalowej o łącznej wadze ok. 250 tys. kg. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji: śrutowanie i malowanie natryskowe. Montaż konstrukcji stalowych.

Completed works:
Construction of the foundations, reinforced concrete structures, structural grouts, earth electrodes, and protective pipe casings. Prefabrication of a steel structure with a total weight of 250 thousand kg. Protection of the structure against corrosion: shot blasting and spray painting. Assembly of steel structures.

Umfang der realisierten Arbeiten:
Bau von Fundamenten, Stahlbetonkonstruktionen, Vergussschichten und Erdungsanlagen, Montage von Schutzrohren. Vorfertigung der Stahlkonstruktion mit einem Gesamtgewicht von ca. 250 tausend kg. Korrosionsschutzarbeiten an der Konstruktion: Kugelstrahlen und Spritzlackieren. Montage von Stahlkonstruktionen.

 • GA ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 • GA ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 • GA ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 • GA ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY

LUTY – GRUDZIEŃ 2015 – GRUPA AZOTY W TARNOWIE

FEBRUARY – DECEMBER 2015 – GRUPA AZOTY IN TARNÓW

FEBRUAR – DEZEMBER 2015 – GRUPPE AZOTY IN TARNÓW

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE DLA OBIEKTÓW C-124, C-126 I CZĘŚCI ESTAKADY CE-3 ORAZ SIECI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA INSTALACJI GRANULACJI MECHANICZNEJ II REINFORCED CONCRETE STRUCTURES FOR OBJECTS C-124, C-126, AND PART OF TRESTLE BRIDGE CE-3 AND NETWORKS OF WASTEWATER SYSTEM CONNECTIONS IN MECHANICAL GRANULATION SYSTEM 2 STAHLBETONKONSTRUKTIONEN FÜR OBJEKTE C-124, C-126 UND TEIL DER BRÜCKE CE-3 SOWIE ABWASSERANSCHLÜSSE AN DER ANLAGE FÜR MECHANISCHE GRANULIERUNG


Zakres zrealizowanych prac:
Wykonanie konstrukcji żelbetowych: płyty fundamentowe, fundamenty, tace powierzchniowe, cokoły i konstrukcje wsporcze pod słupy, fundamenty pod estakady, zbiornik ścieków technologicznych, zbiornik spustów z reaktorów, betonowe i żelbetowe ściany fundamentowe pod ściany z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, płyty żelbetowe stanowiących konstrukcję nośną pod posadzki, konstrukcji żelbetowych dla odprowadzenia ścieków przemysłowych z dachu, kanał kablowy, odwodnienie tacy zbiornika amoniaku.

Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych. Przełożenie rurociągu i demontaż odcinka estakady. Montaż urządzeń i aparatów technologicznych. Wykonanie odprowadzenia ścieków opadowych z dachu budynku oraz dróg i placów. Wykonanie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków.

Completed works:
Completion of reinforced concrete structures: foundation slabs, foundations, surface slabs, wall bases and support structures for posts, trestle bridge foundations, process wastewater tank, reactor waste tank, concrete and reinforced concrete foundation walls for walls of fine-sized ceramic elements, reinforced concrete slabs constituting supporting structure for the floors, reinforced concrete structures for draining industrial wastewater from the roof, cable duct, ammonia tank slab drainage system.

Prefabrication and assembly of steel structures. Changing the pipeline course and disassembly of a section of the trestle bridge. Installation of technological devices and apparatus. Completion of rainwater drainage systems for the roof, roads, and yards. Completion of sewage drainage systems for buildings.

Umfang der realisierten Arbeiten:
Bau der Stahlbetonkonstruktionen: Fundamentplatten, Fundamente, Oberflächen-Auffangwannen, Sockel und Stützkonstruktionen für Säulen, Fundamente für Brücken, Prozessabwasserbecken, Ablassbehälter für Reaktoren, Fundamentwände aus Beton und Stahlbeton für kleine Keramikkomponenten, Stahlbetonplatten als Bodentragkonstruktion, Stahlbetonkonstruktionen für Dachabwasserableitung, Kabelkanal, Entwässerung der Ammoniak-Auffangwanne.

Vorfertigung und Montage von Stahlkonstruktionen. Verlegung der Rohrleitung und Montage der Stahlkonstruktionen. Montage der Prozessanlagen und Geräte. Montage der Regenwasserableitung für Gebäudedach, Straßen und Plätze. Montage der Schmutzwasserableitung für Gebäude.

 • GRUPA AZOTY W TARNOWIE
 • GRUPA AZOTY W TARNOWIE
 • GRUPA AZOTY W TARNOWIE
 • GRUPA AZOTY W TARNOWIE

KWIECIEŃ – WRZESIEŃ 2015 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

APRIL – SEPTEMBER 2015 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA IN KĘDZIERZYN-KOŹLE

APRIL – SEPTEMBER 2015 – GRUPPE AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA IN KĘDZIERZYN-KOŹLE

INSTALACJA WYTWARZANIA NAWOZÓW CIEKŁYCH TYPU RSM ORAZ BAZA LOGISTYCZNA NAWOZÓW CIEKŁYCH TYPU RSM RSM-TYPE LIQUID FERTILISER PRODUCTION SYSTEM AND LOGISTIC INFRASTRUCTURE FOR RSM-TYPE LIQUID FERTILISERS PRODUKTIONSANLAGE FÜR FLÜSSIGE DÜNGEMITTEL TYP RSM UND LOGISTIKBASIS FÜR FLÜSSIGE DÜNGEMITTEL TYP RSM


Zakres zrealizowanych prac:
Wykonanie konstrukcji żelbetowych: wyburzenia, roboty ziemne oraz wymiana gruntu, płyta żelbetowa pod zbiorniki, taca żelbetowa, kraty stalowe ocynkowane.

Wykonanie robót drogowych: drogi dojazdowe, place manewrowe, chodniki, odtworzenie terenów zielonych.

Wykonanie konstrukcji stalowych: stanowisko załadunku/rozładunku cystern kolejowych i samochodowych.

Wykonanie konstrukcji stalowych i obudowa budynku pompowni.

Prace montażowe: wykonanie, montaż, spawanie i próby ciśnieniowe rurociągów technologicznych.

Completed works:
Construction of reinforced concrete structures: demolitions, earthworks, soil replacement, the reinforced concrete slab under the tanks, reinforced concrete foundation slab, galvanised steel gratings.

Completion of road works: access roads, vehicle manoeuvre area, pavements, reconstruction of the green areas.

Completion of steel structures: a loading/unloading point for road and rail tankers.

Construction of steel structures and fitting out of the pump building exterior.

Assembly works: construction, assembly, welding, and pressure tests of process pipelines.

Umfang der realisierten Arbeiten:
Herstellung von Stahlbetonkonstruktionen: Abrissarbeiten, Erdarbeiten, Bodenaustausch, Stahlbetonplatte für Behälter, Auffangwanne aus Stahlbeton, verzinkte Stahlgitter.

Durchführung von Straßenbauarbeiten: Zufahrtsstraßen, Rangierplätze, Gehwege, Wiederherstellung von Grünanlagen.

Herstellung von Stahlkonstruktionen: Verlade-/Entladestation für Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen.
Herstellung von Stahlkonstruktionen und Bau des Pumpwerkgebäudes.

Montagearbeiten: Durchführung, Montage, Schweißarbeiten und Druckproben an Prozessrohrleitungen.

 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA

MAJ – CZERWIEC 2014 - INDORAMA VENTURES, WŁOCŁAWEK

MAY – JUNE 2014 - INDORAMA VENTURES, WŁOCŁAWEK

MAI – JUNI 2014 - INDORAMA VENTURES, WŁOCŁAWEK

ZWIĘKSZENIE MOCY PRODUKCYJNYCH INSTALACJI Z 350 T/DOBĘ DO 600 T/DOBĘ INCREASING PRODUCTION CAPACITY OF THE FACILITY FROM 350 T/DAY TO 600 T/DAY ERHÖHUNG DER PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN DER ANLAGE VON 350 T/TAG AUF 600 T/TAG


Zakres zrealizowanych prac:
Prace budowlane (fundamenty i konstrukcje stalowe), instalacja technologiczna, rurociągi izolacje – montaż lub modernizacja ponad 60 aparatów oraz ponad 250 rurociągów. Roboty realizowane 24h/7 dni w tygodniu.

Scope of implemented work:
Construction work (foundations and steel structures), technological installation, insulations and pipes – assembly or modernisation of over 60 apparatuses and over 250 pipes. The work carried out 24h/7 days a week.

Umfang der realisierten Arbeiten:
Bauarbeiten (Gründung und Stahlbau), technologische Anlage, Rohrleitungen, Isolierung – Montage oder Modernisierung von mehr als 60 Geräten und 250 Rohrleitungen. Arbeitszeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche.

 • Remzap Indorama
 • Remzap Indorama
 • Remzap Indorama
 • Remzap Indorama
 • Remzap Indorama
 • Remzap Indorama

2013 - 2014 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY", PUŁAWY

2013 - 2014 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY", PUŁAWY

2013 - 2014 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY", PUŁAWY

KOMPLEKSOWE ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN COMPREHENSIVE ELECTRICAL WORK ON THE FLUE GAS DESULFURISATION FACILITY UMFANGREICHE ELEKTRISCHE ARBEITEN AN DER INSTALLATION DER ABGASENENTSCHWEFELUNG


Zakres zrealizowanych prac: Instalacje SN, NN – siły i sterowania, oświetleniowe, ogrzewania elektrycznego rurociągów i aparatów, teletechniczne i sygnalizacji p. poż., instalacje uziemienia i odgromowa. Zużyto ok. 100 km kabli i przewodów NN, 30 km kabli SN, 10 km koryt i drabin kablowych o łącznej wadze ok. 30 ton. Zainstalowano ponad 100 sztuk pulpitów sterowniczych, 40 sztuk rozdzielnic NN oraz ok. 700 sztuk opraw oświetleniowych.
Scope of implemented work: MV and LV installations – three-phase power system and control system, lighting, electric heating of pipes and apparatuses, teletechnical and fire alarm, earthing and lightning protection systems. Approximately 100 km of LV cables and ducts were used, along with 30 km of MV cables, 10 km of cable trays and ladders of a total weight of approx. 30 tonnes. Over 100 control panels were installed, along with 40 LV switchgears and approx. 700 items of luminaries.
Umfang der realisierten Arbeiten: MS- und NS-Installationen – Kraft und Steuerung, Beleuchtung, Elektroheizung der Rohrleitungen und Geräte, teletechnische Anlagen und Brandschutzanmeldungen, Erdungs- und Blitzableitungsanlagen. Es wurde ca. 100 km NS-Kabel und -Leitungen verlegt, 30 km MS-Kabel, Kabelwannen und Kabelroste im Gesamtgewicht von ca. 30 Tonnen eingesetzt. Es wurden mehr als 100 Stück Steuerpulte, 40 Stück MS-Schaltwerke und ca. 700 Leuchtschirme verwendet.

 • Remzap odsiarczanie spalin
 • Remzap odsiarczanie spalin
 • Remzap odsiarczanie spalin
 • Remzap odsiarczanie spalin
 • Remzap odsiarczanie spalin
 • Remzap odsiarczanie spalin

ROK 2010 - ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY

YEAR 2010 - ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY

JAHR 2010 - STICKSTOFFWERKE PUŁAWY

WYMIANA WYMURÓWKI OGNIOODPORNEJ W KRAKERZE EXCHANGE OF REFRACTORY LINING IN CRACKER AUSTAUSCH DER FEUERFESTEN ZUSTELLUNG IM CRACKER


Wymiana wymurówki ognioodpornej w krakerze na I linii Przygotowania Gazu w Zakładzie Amoniaku.

Zakres wykonywanych prac:
Exchange of refractory lining in cracker on 1st line of Gas Preparing at Unit of Ammonia

Scope of realized works:
Austausch der feuerfesten Zustellung im Cracker auf der Linie I Vorbereitung des Gases im Ammoniakwerk.

Bereich der ausgeführten Arbeiten :

Prace przygotowawcze, prace wyburzeniowe, próby ciśnieniowe i rewizje, prace wymurówkowe, roboty zakończeniowe i odbiorowe. Preparatory works, demolition works, fireproof lining performance, pressure attempts and searches. Lieferung der Verbindungselemente und Dichtungen, Lieferung des Nickelkatalysators, Antikorrosionsschutz der Außenverkleidung des Crackers, Demontage sowie Montage der thermometrischen Bechers, Durchführung der Druckprobe der Kühlkammer des Kessels, Austausch der feuerfesten Zustellung der Kühlkammer.

 • Remzap wymurówki
 • Remzap wymurówki
 • Remzap wymurówki
 • Remzap wymurówki
 • Remzap wymurówki
 • Remzap wymurówki

ROK 2009 - ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY

YEAR 2009 - ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY

YAHR 2009 - STICKSTOFFWERKE PUŁAWY

INSTALACJA NWWT - MONTAŻ KOLUMNY DESTYLACYJNEJ NWWT INSTALLATION - ASSEMBLY OF DISTILLATION COLUMN ANLAGEN NWWT – MONTAGE VON DESTILLATIONSKOLONNEN


Zakres wykonywanych prac:
Scope of realized works:
Bereich der ausgeführten Arbeiten :

Kompleksowa dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej, wykonanie tac i kanałów sekcji, montaż aparatów, modernizacja zbiornika, wykonanie izolacji, wykonanie instalacji oświetleniowej, usługi rusztowaniowe. Comprehensive delivery and assembly of steel construction elements, trays and channels of the section performance, apparatuses assembly, container modernization, insulations, lightning installation, scaffolding services. Komplexe Lieferung und Montage der Stahlkonstruktionselemente, Ausführung der Kammerschiffe und Kanäle der Sektion, Montage der Apparate, Modernisierung des Behälters, Ausführung der Isolation, Ausführung der Beleuchtungsanlage, Gerüstebau-Leistungen.

 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe

ROK 2007 - 2008 - CEMEX Polska

YEAR 2007 - 2008 - CEMEX Polska

JAHR 2007 - 2008 - CEMEX Polska

WZMOCNIENIE BUDYNKU MŁYNÓW CEMENTU I INSTALACJI BYPASOWANIA GAZÓW PIECOWYCH STRENGTHENING THE BUILDING OF CEMENT MILES AND STOVE GASSES BY-PASS INSTALLATION PERFORMANCE VERSTÄRKUNG DES GEBÄUDES DER ZEMENTMÜHLE UND ERRICHTUNG EINER BYPASSANLAGE FÜR OFENGASE


Cementownia „Chełm”

Zakres wykonywanych prac:
Cement Plant "Chełm"

Scope of realized works:
Zementwerk „Chełm"

Zakres wykonywanych prac:

Wykonanie fundamentów, wykonanie konstrukcji stalowych, wykonanie zbiornika na alkalia i rurociągów, montaż na terenie Cementowni „Chełm”. Foundations, steel structures, alkali container and pipelines, assembly in the area of the Cement Plant "Chełm". Errichtung der Fundamente, Errichtung von Stahlkonstruktionen, Fertigung eines Alkalienbehälters und einer Rohrleitung, Montage auf dem Gelände des Zementwerkes „Chełm”.

 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe
 • Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe