Polityka Prezentowa

POLITYKA PREZENTOWA REMZAP REMZAP's Gift Policy GESCHENKRICHTLINIEN VON REMZAP

Wraz z wdrożeniem systemu Zarządzania Zgodnością, firma REMZAP wdrożyła Politykę prezentową, która określa podstawowe zasady i warunki wręczania i przyjmowania prezentów przez jej pracowników.

Opisane zasady mają na celu doprecyzowania reguł wskazanych w Kodeksie postępowania etycznego i Kodeksie antykorupcyjnym oraz poszerzenie wiedzy w zakresie rodzajów prezentów, dopuszczalnych warunków i reguł związanych z ich przyjmowaniem i wręczaniem.

Wyciąg z Polityki prezentowej REMZAP Sp. z o.o.
Along with the implementation of the Compliance Management System, REMZAP has implemented a Gift Policy, which defines the basic terms and conditions for giving and accepting gifts by its employees.

The defined principles are aimed at clarifying the rules indicated in the Code of Ethics and the Anti-Corruption Code, and at broadening the knowledge on the types of gifts, acceptable terms and conditions related to their accepting and giving.

An excerpt from the Gift Policy of REMZAP Sp. z o.o.
Mit der Implementierung des Compliance-Management-Systems hat REMZAP die Geschenkrichtlinien eingeführt, die die grundlegenden Regeln und Bedingungen für die Übergabe und Annahme von Geschenken durch seine Arbeitnehmer definieren.

Die beschriebenen Regeln sollen die im ethischen Verhaltenskodex und in den Antikorruptionsrichtlinien angegebenen Regeln verdeutlichen und das Wissen über die Arten von Geschenken, die akzeptablen Bedingungen und die Regeln für die Annahme und die Übergabe von Geschenken erweitern.

Auszug aus den Geschenkrichtlinien von REMZAP Sp. z o.o.

 • Dla prezentów przekraczających wartość 200 zł brutto należy:

  • W przypadku wręczania prezentów przekazać informację do właściwej komórki organizacyjnej, które zobowiązane jest do wystawienia odpowiednich deklaracji podatkowych,

  • W przypadku otrzymania prezentów, sporządzany jest w ujęciu miesięcznym rejestr, który następnie przekazywany jest do właściwej komórki organizacyjnej w celu ujęcia jej w rozliczeniach podatkowych.

 • Regularne (w kwocie powyżej 400 zł brutto w okresie 1 roku) wręczanie tej samej osobie prezentów jest zakazane.

 • Przyjmowanie prezentu, korzyści majątkowej lub korzyści osobistej przez pracownika:

  • uczestniczącego w procedurze zamówieniowej, lub

  • biorącego bezpośredni udział w wyborze dostawców lub usługodawców, lub

  • nadzorującego realizacją umów, lub

  • dokonującego odbiorów prac (potwierdzającego ich wykonanie) jest zakazane

 • Przyjmowanie prezentu w postaci środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (np. bony upominkowe, akcje) przez pracownika jest zakazane.

 • Reguły dotyczące kosztów posiłków (w tym napojów) w trakcie spotkań biznesowych. Koszt nie powinien przekroczyć (średnio na osobę):

  • W przypadku śniadania: 100 zł brutto w Polsce i równowartość 50 euro brutto za granicą,

  • W przypadku obiadu: 150 zł brutto w Polsce i równowartość 75 euro brutto za granicą,

  • W przypadku kolacji: 200 zł brutto w Polsce i równowartość 100 euro brutto za granicą

 • W przypadku każdego spotkania biznesowego koszt ew. napiwków obciąża zapraszającego i jest pokrywany ze środków prywatnych.

 • The following rules apply to gifts exceeding the value of PLN 200 gross:

  • When offering gifts, it is required to provide information to the appropriate organisational unit obliged to issue appropriate income statements,

  • When receiving gifts, a record shall be made on a monthly basis, which is then forwarded to the appropriate organisational unit, in order to include it in tax settlements.

 • Offering gifts on a regular basis (exceeding PLN 400 gross for a period of 1 year) to the same person is forbidden.

 • Accepting a gift, financial gain, or personal advantage by an employee:

  • participating in a procurement procedure, or

  • being directly involved in the selection of suppliers or service providers, or

  • supervising performance of contracts, or

  • accepting works (confirming their completion) is prohibited

 • The acceptance of a gift by an employee, in the form of cash or cash equivalents (e.g. gift vouchers, shares) is prohibited.

 • Rules regarding the cost of meals (including drinks) during business meetings. The cost should not exceed (on average per person):

  • Breakfasts: PLN 100 gross in Poland and the equivalent of EUR 50 gross abroad,

  • Dinners: PLN 150 gross in Poland and the equivalent of EUR 75 gross abroad,

  • Suppers: PLN 200 gross in Poland and the equivalent of EUR 100 gross abroad.

 • Regarding each business meeting, the cost of tips, if any, is charged to the inviting person and covered by private funds.

 • Für Geschenke, die den Wert von 200 PLN Brutto übersteigen, ist es notwendig:

  • bei Übergabe von Geschenken die entsprechende Organisationseinheit zu informieren, die verpflichtet ist, entsprechende Steuererklärungen auszustellen,

  • bei Annahme von Geschenken wird monatlich ein Register erstellt, das dann an die entsprechende Organisationseinheit weitergeleitet wird, um diese bei Steuerabrechnungen zu berücksichtigen.

 • Es ist verboten, Geschenke an dieselbe Person regelmäßig (in Höhe von über 400 PLN Brutto innerhalb von 1 Jahr) zu übergeben.

 • Es ist verboten, Geschenke, finanzielle oder persönliche Vorteile durch Arbeitnehmer, die

  • an einem Vergabeverfahren teilnehmen, oder

  • direkt an der Auswahl von Lieferanten oder Dienstleistern beteiligt sind, oder

  • die Vertragserfüllung überwachen, oder

  • die Abnahme von Arbeiten durchführen (und deren Fertigstellung bestätigen), anzunehmen.

 • Es ist verboten, Geschenke in Form von Geldmitteln oder deren Gegenwerten (z.B. Geschenkgutscheine, Aktien) durch Arbeitnehmer anzunehmen.

 • Die Regeln für die Kosten der Mahlzeiten (einschließlich Getränke) während der Geschäftsmeetings. Die Kosten haben (im Durchschnitt pro Person) nicht zu überschreiten:

  • Beim Frühstück: 100 PLN Brutto in Polen und der Gegenwert von 50 EUR Brutto im Ausland,

  • Beim Mittagessen: 150 PLN Brutto in Polen und der Gegenwert von 75 EUR Brutto im Ausland,

  • Beim Abendessen: 200 PLN Brutto in Polen und der Gegenwert von 100 EUR Brutto im Ausland.

 • Bei jedem Geschäftsmeeting werden die Kosten für ev. Trinkgelder der einladenden Person in Rechnung gestellt und durch private Mittel gedeckt.


Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia naruszenia Polityki prezentowej REMZAP Sp. z o.o. można zrealizować poprzez kontakt z Koordynatorem ds. zarządzania zgodnością / Pełnomocnikiem ds. etyki: To notify about a suspected breach of the Gift Policy implemented at REMZAP Sp. z o.o., you can contact the Compliance Management Coordinator/ Management Representative for Ethics: Mutmaßliche Verstöße gegen die Geschenkrichtlinien von REMZAP Sp. z o. o. können durch Kontaktaufnahme mit dem Compliance-Beauftragten / Beauftragten für Ethik gemeldet werden:

 • elektronicznie na adres sygnalista@remzap.pl

 • telefonicznie na numer: +48 665 449 503

 • listownie na adres:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  Z dopiskiem „do rąk własnych”

 • by electronic mail to sygnalista@remzap.pl

 • by phone to the following number: +48 665 449 503

 • by letter to the following address:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  with a note “to the addressee personally”

 • Elektronisch an die E-Mail-Adresse: sygnalista@remzap.pl

 • per Telefon unter der Nummer: +48 665 449 503

 • per Post an die Adresse:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  Mit dem Vermerk "zu eigenen Händen"