Aktualności REMZAP

REMZAP w Setkach Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego REMZAP in the Top 100 ranking lists published by Dziennik Wschodni and Kurier Lubelski REMZAP liegt unter den ersten hundert auf den Ranglisten von Dziennik Wschodni und Kurier Lubelski

20-07-2016

Jak co roku, dzienniki Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały Rankingi stu najważniejszych przedsiębiorstw województwa lubelskiego. W obu Rankingach znalazł się REMZAP, jako jeden z największych pracodawców i jedna z największych firm budowlanych Lubelszczyzny.

W Rankingu Złota Setka Dziennika Wschodniego, który ukazał się 23 czerwca 2016 r., REMZAP znalazł się w pierwszej setce firm województwa lubelskiego, ze względu na poziom osiągniętego przychodu. REMZAP jest również jednym z dwudziestu największych pracodawców regionu oraz jedną z siedmiu, największych firm budowlanych w województwie lubelskim.

Warto wspomnieć, że sam Ranking Złota Setka Dziennika Wschodniego obchodził w tym roku Jubileusz 20-lecia. Z tego tytułu przyznano specjalne wyróżnienia dla dwudziestu firm, które wyjątkowo zaznaczyły się w historii gospodarczej regionu lubelskiego. Firmy te otrzymały specjalny Dyplom Firmy Dwudziestolecia a były to między innymi przedsiębiorstwa takie jak Ursus SA, Pol-Inowex Sp. z o.o. czy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA w Puławach.

Z kolei w Rankingu Setka Kuriera Lubelskiego, który ukazał się 9 czerwca 2016 r., REMZAP znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce firm ze względu na poziom przychodu. W kolejnych zestawieniach Spółka uplasowała się w pierwszej trzydziestce największych inwestorów regionu, w czterdziestce firm z największym zyskiem oraz w dwudziestce największych pracodawców województwa lubelskiego.

Oba Rankingi przeprowadzane są corocznie na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa lubelskiego. Zgłoszenia zawierają najważniejsze informacje finansowe za miniony rok, które pozwalają na uszeregowanie spółek w różnych kategoriach, od największych do najmniejszych.

REMZAP corocznie znajduje się wśród stu najważniejszych przedsiębiorstw regionu lubelskiego, dzięki konsekwentnie realizowanym planom rozwojowym i inwestycyjnym oraz umacniającej się pozycji ekonomicznej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój REMZAPu oraz życzymy, zarówno sobie jak i innym przedsiębiorstwom województwa lubelskiego, kolejnych sukcesów i coraz wyższych miejsc w Rankingach.

Więcej informacji o Rankingach: Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski
As it is the case every year, Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni have published the rankings of one hundred most influential businesses headquartered in the Lubelskie Voivodeship. REMZAP is listed in both rankings as one of the biggest employers and one of the largest construction sector companies in the Lublin region.

In the “Złota Setka” (Golden 100) list published by Dziennik Wschodni on 23 June 2016, REMZAP ranks among the top one hundred businesses of the Lublin voivodeship in terms of the revenues it has generated. REMZAP is also one of the top 20 employers in the region, and one of the seven largest construction enterprises in the Lublin voivodeship.

It is worth noting that this year’s edition was already the 20th in the history of Dziennik Wschodni’s “Złotka Setka” (Golden 100) ranking. To celebrate the occasion, special awards have been granted to twenty businesses that have stamped their exceptional mark on the economic history of the Lublin region. The businesses that have been awarded with the Company of Two Decades certificates included, inter alia, Ursus SA, Pol-Inowex Sp. z o.o. or Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA.

Kurier Lubelski’s “Złota Setka” (Golden  ) ranking was published on 9 June 2016. REMZAP was ranked among the top 50 businesses generating the highest levels of revenues. The Company was also ranked among the region’s top 30 investors, was considered one of the top forty enterprises profit-wise, and one of the Lublin voivodeship’s top twenty employers.

Both ranking lists are published annually, based on applications filed by businesses operating in the Lubelskie Voivodeship. The applications submitted include key financial data for the past year and enable the enterprises to be ranked, from the largest to the smallest ones, in a wide range of categories.

REMZAP has been a part of the aforementioned rankings for a number of years now – a feat achieved thanks to its consistently implemented growth and investment plans, as well as a steadily improving economic standing. We would like to thank all those involved in the development of REMZAP and wish, both ourselves and other businesses from the Lubelskie Voivodeship, that they continue along the path to success, with their efforts rewarded by ever higher places in the ranking lists.

Learn more about the Top 100 ranking lists at Dziennik Wschodni and Kurier Lubelski
Wie jedes Jahr haben Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni die Ranglisten von hundert wichtigsten Unternehmen der Woiwodschaft Lublin veröffentlicht. Auf beiden Ranglisten hat sich die Firma REMZAP als einer der größten Arbeitgeber und eine der größten Baufirmen der Woiwodschaft Lublin platziert.

Auf der Rangliste Goldenes Hundert von Dziennik Wschodni, die am 23. Juni 2016 veröffentlich wurde, liegt REMZAP unter den ersten hundert Firmen der Woiwodschaft Lublin, wenn es sich um das Niveau der erreichten Einkommen handelt. Die Firma REMZAP steht auch unter den zwanzig größten Arbeitgebern der Region und unter den sieben größten Baufirmen der Woiwodschaft Lublin.

Es ist bemerkenswert, dass die Rangliste Goldenes Hundert von Dziennik Wschodni dieses Jahr das zwanzigste Jubiläum begeht. Aus diesem Anlass wurden die speziellen Auszeichnungen an 20 Firmen verliehen, die in der wirtschaftlichen Geschichte der Region von Lublin eine wichtige Rolle gespielt haben. Diese Firmen haben spezielle Diplome der Firmen des zwanzigsten Jubiläums erhalten. Es handelt sich um solche Unternehmen wie Ursus SA, Pol-Inowex Sp. z o.o. und Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA aus Puławy.

Auf der Rangliste Hundert Unternehmen von Kurier Lubelski, die am 9. Juni 2016 veröffentlicht wurde, liegt REMZAP unter den ersten fünfzig Firmen der Woiwodschaft Lublin, wenn es sich um das Niveau der erreichten Einkommen handelt. In anderen Kategorien liegt die Gesellschaft unter den ersten dreißig größten Investoren der Region, unter den ersten vierzig Firmen mit dem höchsten Gewinn und unter den ersten zwanzig größten Arbeitgeber der Woiwodschaft Lublin.

Die beiden Ranglisten werden jedes Jahr auf Grund der Anmeldungen erstellt, die durch die Unternehmen zugeschickt werden, die ihre Gewerbetätigkeit auf dem Gebiet der Woiwodschaft Lublin ausüben. Den o.g. Anmeldungen sind die wichtigsten Informationen zu entnehmen, die mit dem vorigen Jahr zusammenhängen. Auf Grund von diesen Informationen lassen sich die Gesellschaften in verschiedene Kategorien einordnen, von den größten bis zu den kleinsten.

REMZAP liegt jedes Jahr unter den ersten hundert wichtigsten Unternehmen der Woiwodschaft Lublin. Die Firma verdankt es den konsequent realisierten Entwicklungs- und Investitionsplänen und ihrer wirtschaftlichen Position, die immer stärker ist. Wir bedanken uns herzlich bei allen Personen, die sich in die Entwicklung von REMZAP engagieren. Wir wünschen unserer Firma und den anderen Unternehmen der Woiwodschaft Lublin weitere Erfolge und immer bessere Plätze auf den künftigen Ranglisten.

Mehr Informationen zum Ranglisten finden Sie hier: Dziennik Wschodni und Kurier Lubelski