Aktualności REMZAP

REMZAP – Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej REMZAP – Employer-Organiser of Safe Work REMZAP - Arbeitgeber - Veranstalter der sicheren Arbeitsplätze

22-12-2015

REMZAP zdobył III Miejsce w okręgu województwa lubelskiego, w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 listopada na Zamku Królewskim w Lublinie. REMZAP zajął III miejsce ex aequo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, w kategorii firm zatrudniających ponad 250 pracowników.

Celem Konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Podstawowe kryteria Konkursu to:
REMZAP ranked third in the whole of Lubelskie Province in the competition Employer-Organiser of Safe Work held by the State Labour Inspectorate. The award-giving ceremony took place on 27 November in Lublin at the Royal Castle. REMZAP took the third place together with the Provincial Specialist Hospital in Biała Podlaska in the category of companies with 250 or more employees.

The goal of the Competition is to promote employers who organise work with consideration given to ensuring high safety and health protection levels for their staff, and who comply with the provisions of the labour law. The basic Competition criteria are as follows:
REMZAP hat den 3. Platz in der Woiwodschaft Lublin im Wettbewerb „Arbeitgeber - Veranstalter der sicheren Arbeitsplätze“ gewonnen, der durch die Staatliche Behörde für Arbeitssicherheit (PIP) organisiert wurde. Die feierliche Siegerehrung fand am 27. November im Königsschloss in Lublin statt. REMZAP hat ex aequo mit der Woiwodschaft-Fachklinik in Biała Podlaska den dritten Platz in der Kategorie der Firmen gewonnen, die mehr als 250 Mitarbeiter anstellen.

Das Ziel des Wettbewerbs ist es, die Arbeitgeber zu fördern, die die Arbeit auf eine sichere Art und Weise organisieren, die mit einem hohen Niveau der Arbeitssicherheit und mit der Einhaltung des Arbeitsgesetzes zusammenhängt. Die Hauptkriterien des Wettbewerbs sind:

 • przestrzeganie przepisów prawa pracy

 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • rozwiązania systemowe dotyczące BHP

 • wypadki przy pracy

 • oraz dodatkowe elementy ochrony pracy takie jak popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, działania na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w zakładzie czy realizacja zaleceń i decyzji organów nadzoru nad warunkami pracy.

 • compliance with the provisions of the labour law

 • compliance with OHS provisions and principles

 • system-based OHS solutions

 • number of accidents at work

 • additional work safety elements, such as spreading knowledge of occupational safety, working towards development of safety-oriented work culture, economic aspects of occupational safety in the plant, but also implementation of guidelines and decisions of bodies supervising work conditions.

 • Einhaltung der Arbeitsgesetzvorschriften

 • Einhaltung der arbeitsschutzbezogenen Vorschriften

 • arbeitsschutzorientierte Systemlösungen

 • Arbeitsunfälle

 • zusätzliche Aspekte des Arbeitsschutzes, wie z.B. Popularisierung des Wissens über den Arbeitsschutz, Handlungen für die Entwicklung der Kultur der Arbeitssicherheit, wirtschaftliche Aspekte der Arbeitssicherheit im Betrieb und die Realisierung der Empfehlungen und der Entscheidungen der Behörden, die die Aufsicht über die Arbeitsbedingungen führen.


Zdobycie tej nagrody to kolejne, po Liderze Bezpieczeństwa Technicznego UDT, potwierdzenie skuteczności realizowanej strategii, opartej na stosowaniu systemowych rozwiązań zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Poziom bezpieczeństwa w realizacji codziennych prac, w szczególności w obszarze występowania wielu ryzyk, jest wynikiem ciągłej i wieloletniej pracy nad zmianą podejścia do bezpieczeństwa. Podejście to powinno być, przede wszystkim, zorientowane na bezpieczeństwo własne pracownika i bezpieczeństwo współpracowników ale również na bezpieczeństwo samej instalacji i ewentualny wpływ zagrożeń na samą instalację czy społeczność lokalną. Cieszymy się, że realizowana strategia została doceniona i dziękujemy wszystkim pracownikom za ich wkład w rozwój tego obszaru funkcjonowania Spółki. Na przyszłość zaś życzymy sobie kolejnych nagród pokazujących pozytywne zmiany jakie zachodzą w REMZAP.

Więcej informacji na temat Konkursu na lublin.pip.gov.pl


This award, following the receipt of the title of Technical Safety Leader from the OTI, is yet another proof of how effective our strategy is. It comprises system-based quality and OHS management solutions. The safety level of everyday tasks – especially in multiple risk areas – is an outcome of continuous work of many years focused on changing approaches to safety. Any such approach should primarily revolve around an employee’s own safety as well as the safety of his colleagues, but it should also focus on the safety of the facility itself and possible impacts on its operation and the local community. We are pleased that the strategy we are implementing has been so appreciated. We also wish to thank all our employees for their contribution to the development of this area of Company’s activity. Let us all hope that in the future we shall receive even more trophies testifying to the positive changes taking place at REMZAP.

Learn more about the Competition at lublin.pip.gov.pl


Dieser Preis bestätigt wieder, nach unserem Erfolg im Wettbewerb „Vorreiter der Technischen Sicherheit“, die Wirksamkeit der von uns eingeführten Strategie, die in Anlehnung an die Systemlösungen des Qualitäts- und Arbeitsschutzmanagements realisiert wird. Das Niveau der Sicherheit bei der Realisierung der täglichen Arbeiten, insbesondere in den Bereichen, in denen viele Gefährdungen vorkommen, resultiert aus unserer ständigen und langjährigen Änderungen des arbeitssicherheitsorientierten Ansatzes. Dieser Ansatz soll sowohl auf die individuelle Sicherheit des Arbeiters und auf die Sicherheit der Mitarbeiter als auch auf die Sicherheit der Anlage selbst und auf den eventuellen Einfluss der Gefährdungen auf die Anlage oder die lokale Gesellschaft fokussiert sein. Wir freuen uns, dass die von uns realisierte Strategie Anerkennung fand. Wir bedanken uns bei allen Arbeitskräften für den Beitrag zur Entwicklung dieses Bereiches der Tätigkeit unserer Gesellschaft. Für die Zukunft wünschen wir uns die weiteren Preise, die die positiven Änderungen der Firma REMZAP zeigen.

Mehr Informationen zum Wettbewerb finden Sie hier: lublin.pip.gov.pl


 • REMZAP – Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej
 • REMZAP – Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej