Setki Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego

Setki Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego “The Hundreds” by Dziennik Wschodni and Kurier Lubelski Hunderte der wichtigsten Unternehmen von Dziennik Wschodni und Kurier Lubelski

24-11-2020

Jak co roku, dwa największe dzienniki regionalne, Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski, opublikowały swoje zestawienia stu najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego. Jak co roku również, w obu rankingach, istotne miejsca zajęła firma REMZAP, potwierdzając tym samym swoją silną pozycję rynkową.

W Setce Kuriera Lubelskiego spółka REMZAP znalazła się na pozycji 49 jeśli chodzi o wielkość przychodów za rok 2019, na pozycji 23 ze względu na wielkość zysku oraz na pozycji 21 ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Z kolei w Złotej Setce Dziennika Wschodniego REMZAP znalazł się na pozycji 52 w głównym rankingu, gdzie podstawowym kryterium jest wysokość przychodów za rok 2019. W kategorii budownictwo Spółka znalazła się na 4 miejscu, w kategorii największy zysk netto na zatrudnionego na pozycji 23 a w kategorii najwyższa rentowność na pozycji 23.

Ciekawostką, po raz pierwszy opublikowaną w Złotej Setce 2019 Dziennika Wschodniego, jest zestawienie największych płatników podatku CIT w województwie lubelskim. Zgodnie z danymi z Krajowej Administracji Skarbowej REMZAP zajął 51 miejsce w województwie lubelskim pod względem kwoty zapłaconego podatku w roku 2019.

Czołówki obu rankingów, już od wielu lat, zasłużenie okupują największe przedsiębiorstwa województwa lubelskiego, takie jak PGE Dystrybucja, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy czy Lubelski Węgiel Bogdanka. Pojawia się jednak coraz więcej firm handlowych i spożywczych, które w całości bazują na kapitale prywatnym, co pozytywnie świadczy o rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim. Wszystkim podmiotom gospodarczym z list stu największych przedsiębiorstw życzymy sukcesów biznesowych i coraz lepszych lokat w latach kolejnych.

As every year, the two largest regional newspapers, Dziennik Wschodni and Kurier Lubelski, have published their lists of one hundred of the most significant business entities in the Lublin region. As every year, REMZAP has also taken important places in both rankings, thus confirming its strong market position.

In “The Hundred” by Kurier Lubelski, REMZAP was ranked 49th in terms of revenue for 2019, 23rd in terms of profit and 21st in terms of the number of employees.

In turn, in “The Golden Hundred” by Dziennik Wschodni, REMZAP was ranked 52nd in the main ranking, where the basic criterion is the revenue for 2019. In the ‘Construction’ category, the Company was ranked 4th, in the category of the highest net profit per employee in 23rd position and in the category of the highest profitability in 23rd position.

An interesting feature, published for the first time in “The Golden Hundred 2019” by Dziennik Wschodni, is a list of the largest CIT tax payers in the Lublin region. According to data from the National Revenue Administration, REMZAP took 51st place in the Lublin region in terms of the amount of tax paid in 2019.

For many years now, the leaders of both rankings have been deservedly the largest companies in the Lublin region, such as PGE Dystrybucja, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy or Lubelski Węgiel Bogdanka. However, more and more commercial and food companies are emerging, which are entirely based on private capital, and it positively testifies to the development of entrepreneurship in the Lublin region. We wish all the business entities from the lists of one hundred largest companies business successes and ever better positions in the ranking in the following years.

Wie jedes Jahr haben die zwei größten regionalen Tageszeitungen, Dziennik Wschodni und Kurier Lubelski, ihre Ranglisten mit hundert der wichtigsten Unternehmen in der Woiwodschaft Lublin veröffentlicht. Wie jedes Jahr belegte die Firma REMZAP auch in beiden Ranglisten wichtige Plätze und bestätigte damit seine starke Marktposition.

Unter den hundert wichtigsten Unternehmen von Kurier Lubelski belegte REMZAP den 49. Platz in Bezug auf die Umsatzhöhe für 2019, den 23. Platz in Bezug auf den Gewinn sowie den 21. Platz in Bezug auf die Anzahl der Beschäftigten.

Demgegenüber belegte REMZAP im "Goldenen Hundert" von Dziennik Wschodni den 52. Platz in der Hauptrangliste, wobei das grundlegende Kriterium die Höhe der Einnahmen für 2019 ist. In der Kategorie „Bauwesen“ belegte das Unternehmen den 4. Platz, in der Kategorie „größter Nettogewinn pro Mitarbeiter“ den 23. Platz und in der Kategorie „höchste Rentabilität“ den 23. Platz.

Eine interessante Information, die zum ersten Mal im "Goldenen Hundert 2019" von Dziennik Wschodni veröffentlicht wurde, ist eine Rangliste der größten CIT-Steuerzahler in der Woiwodschaft Lublin. Nach Angaben der Nationalen Steuerverwaltung belegte REMZAP in der Woiwodschaft Lublin den 51. Platz in Bezug auf die Höhe der im Jahr 2019 gezahlten Steuern.

An der Spitze beider Ranglisten stehen seit vielen Jahren zu Recht die größten Unternehmen der Woiwodschaft Lublin, wie z.B. PGE Dystrybucja, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oder Lubelski Węgiel Bogdanka. Es entstehen jedoch immer mehr Handels- und Lebensmittelunternehmen, die vollständig auf Privatkapital basieren, was für die Entwicklung der Unternehmertätigkeit in der Woiwodschaft Lublin ein positives Zeichen setzt. Wir wünschen allen Unternehmen aus den Ranglisten der hundert größten Unternehmen in den folgenden Jahren Geschäftserfolge und immer bessere Plätze.