Aplikowanie do REMZAP

Aplikowanie do REMZAP Application to REMZAP Bewerben bei REMZAP

28-02-2019

W związku z wejściem w życie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, REMZAP dostosował wewnętrze regulacje oraz procedury dotyczące metod przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do pracy.

Osoby zainteresowane złożeniem swojej aplikacji mogą to zrobić wysyłając dokumenty aplikacyjne pocztą polską lub kurierem na adres siedziby REMZAP. Można również skorzystać z Formularza Rekrutacyjnego dostępnego pod linkiem http://www.remzap.pl/formularz-rekrutacyjny.

Dokumenty można także złożyć osobiście w Sekretariacie REMZAP lub w Dziale Kadr. Jest to jednak możliwość dostępna wyłącznie dla osób posiadających przepustkę na teren Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA.

Informujemy, że firma REMZAP nie będzie zlecała wystawiania przepustek dla osób, które chciałyby osobiście doręczyć dokumenty aplikacyjne. Nie będą również przyjmowane dokumenty aplikacyjne przekazywane przez osoby trzecie.

Informujemy ponadto, że dokumenty aplikacyjne przekazane w inny sposób do firmy (np. na adres e-mail pracownika REMZAP), zostaną trwale usunięte i nie będą przetwarzane.

W kwestii dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych w REMZAP zapraszamy do zakładki Ochrona Danych Osobowych lub prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych pod nr telefonu 81 473 11 67 lub elektronicznie na adres e-mail: odo@remzap.pl.

W kwestii żądania praw do Państwa danych osobowych prosimy o zgłoszenie na Formularzu Żądania.
In connection with the entry into force of the regulations on personal data protection, REMZAP has adapted its internal regulations and procedures concerning the methods of accepting application documents from job applicants.

The candidates interested in submitting their applications may do so by sending application documents by Polish post or courier to the address of REMZAP’s registered office. The Recruitment Form can also be used available at the link http://www.remzap.pl/formularz-rekrutacyjny.

Documents can also be submitted in person to the REMZAP Secretary’s Office or to the Human Resources Department. However, this option is only available to persons with a pass to Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

We would like to inform you that REMZAP will not order the issue of passes for people who would like to personally deliver application documents. Application documents submitted by third parties will not be accepted either.

We would also like to inform you that application documents sent to the company in another way (e.g. to the e-mail address of REMZAP employee) will be permanently deleted and will not be processed.

In case of additional information regarding the processing of personal data at REMZAP, please go to the Personal Data Protection tab or contact the Data Protection Controller at 81 473 11 67 or electronically at the e-mail address: odo@remzap.pl. In order to request the rights to your personal data, please notify us using the Request Form.
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten hat REMZAP seine internen Vorschriften und Verfahren zur Annahme von Bewerbungsunterlagen von Arbeitnehmern angepasst.

Interessierte Personen können sich bewerben, indem sie die Antragsunterlagen per Polnische Post oder Kurier an die Adresse des Firmensitzes von REMZAP senden. Sie können auch das Bewerbungsformular verwenden, das unter dem Link http://www.remzap.pl/formularz-rekrutacyjny befindet.

Dokumente können auch persönlich beim REMZAP-Sekretariat oder bei der Personalabteilung eingereicht werden. Die Möglichkeit steht jedoch nur Personen mit einem Ausweis für das Betreten des Geländes der Gruppe Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zur Verfügung.

Wir möchten darauf hinweisen, dass REMZAP die Ausstellung von Ausweisen für Personen, die die Bewerbungsunterlagen persönlich abgeben möchten, nicht beauftragen wird. Auch Bewerbungen, die von Dritten übergeben werden, werden nicht akzeptiert.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die auf andere Weise (z.B. an die E-Mail-Adresse des REMZAP-Mitarbeiters) an das Unternehmen gesendeten Bewerbungsunterlagen dauerhaft gelöscht und nicht bearbeitet werden.

Für weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in REMZAP besuchen Sie bitte die Registerkarte Datenschutz oder wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten unter der Telefonnummer 81 473 11 67 oder elektronisch an die E-Mail-Adresse: odo@remzap.pl.

Um die Rechte an Ihren personenbezogenen Daten anzufordern, melden Sie diese bitte auf dem Anforderungsformular.