KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma REMZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005453, NIP: 7160001762, numer REGON: 430153601,

  • W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych, Lidią Stefaniak-Chabros, tel.: 81 473 11 67, e-mail: odo@remzap.pl

  • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na wolne stanowiska pracy w REMZAP Sp. z o.o., w zakresie zgód jakie Pani/ Pan wyrazili i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji kiedy dane osobowe mają być przekazane na pisemny wniosek właściciela danych,

  • Ma Pani/ Pan prawo do żądania od REMZAP Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Pani/ Pana żądanie przenieść do innego administratora danych,

  • W celu realizacji żądania odnośnie danych osobowych proszę pobrać Formularz Żądania. Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać zeskanowany na adres odo@remzap.pl lub przesłać droga pocztową na adres siedziby REMZAP Sp. z o.o.,

  • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,

  • W oparciu o Pani/ Pana dane Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,

  • Aplikacje, które zostaną odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z terminami i sposobami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Danych REMZAP,

  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę REMZAP Sp. z o.o. zostały zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Danych,

  • W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez REMZAP przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.