ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ (COMPLIANCE) COMPLIANCE MANAGEMENT COMPLIANCE-MANAGEMENT

Mając na celu ciągłe doskonalenie procesów zarządzania oraz zapewnienie zgodności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi, firma REMZAP wdrożyła szereg dokumentów składających się na system Zarządzania Zgodnością.

Wszystkich naszych dostawców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami, odnoszącymi się do zasad realizacji współpracy z REMZAP.
In an effort to continuously improve our management processes and ensure compliance with the law, internal regulations, ethical standards and the adopted business practices, REMZAP has implemented a number of documents comprising the Compliance Management System.

We kindly ask all our suppliers to familiarise themselves with the following documents, which refer to the terms and conditions of cooperating with REMZAP.
Um die Managementprozesse kontinuierlich zu verbessern und die Einhaltung von Gesetzen, internen Vorschriften, ethischen Standards und anerkannten Geschäftspraktiken zu gewährleisten, hat die Firma REMZAP eine Reihe von Dokumenten eingeführt, die das Compliance-Management-System bilden.

Alle unsere Lieferanten werden gebeten, sich mit den folgenden Dokumenten, die sich auf die Grundsätze der Zusammenarbeit mit REMZAP beziehen, vertraut zu machen:


Jednocześnie spółka REMZAP ustanowiła system powiadamiania o nieprawidłowościach.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości można zrealizować poprzez kontakt z Koordynatorem ds. zarządzania zgodnością/ Pełnomocnikiem ds. etyki:
At the same time, REMZAP has established a system for communicating irregularities.

A report on suspected irregularities can be submitted by contacting the Compliance Management Coordinator/ Management Representative for Ethics:
Gleichzeitig hat REMZAP ein System zur Meldung von Unregelmäßigkeiten eingerichtet.

Mutmaßliche Unregelmäßigkeiten können durch Kontaktaufnahme mit dem Compliance-Beauftragten / Beauftragten für Ethik gemeldet werden:

 • elektronicznie na adres sygnalista@remzap.pl

 • telefonicznie na numer: +48 665 449 503

 • listownie na adres:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  Z dopiskiem „do rąk własnych”

 • by electronic mail to sygnalista@remzap.pl

 • by phone to the following number: +48 665 449 503

 • by letter to the following address:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  with a note “to the addressee personally”

 • elektronisch an die E-Mail-Adresse: sygnalista@remzap.pl

 • per Telefon unter der Nummer: +48 665 449 503

 • per Post an die Adresse:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  Mit dem Vermerk "zu eigenen Händen"REMZAP Sp. z o.o. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.


REMZAP Sp. z o.o. guarantees that no repressive sanctions will be taken against the whistleblower. The whistleblower will be protected against any discrimination or other forms of unfair treatment.


REMZAP Sp. z o. o. garantiert dem Whistleblower, dass keine repressiven Sanktionen gegen ihn ergriffen werden. Der Whistleblower wird vor jeglicher Diskriminierung oder anderer ungerechter Behandlung geschützt.