Ochrona Danych Osobowych w REMZAP Personal Data Protection at REMZAP Schutz personenbezogener Daten bei REMZAP

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka REMZAP przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez REMZAP lub przez stronę trzecią. REMZAP Sp. z o.o. processes your personal data on the basis of Article 6(1)(f) of the “GDPR”, i.e. on the basis of the necessity of processing for purposes resulting from the legitimate interests pursued by the Controller or by a third party. REMZAP Sp. z o.o. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f von "DSGVO", d.h. auf der Grundlage der Notwendigkeit der Verarbeitung zu Zwecken, die sich aus berechtigten Interessen ergeben, die der Verwalter oder ein Dritter verfolgt.

 1. Skąd mamy Państwa dane? Where do we get your data from? Woher bekommen wir Ihre Daten?

  Państwa dane pozyskaliśmy: We have collected your data: Wir haben Ihre Daten erhalten:

  1. Bezpośrednio od Państwa, Directly from you, Direkt von Ihnen,

  2. Od podmiotu, który zawarł z REMZAP Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz, From the entity which has concluded an agreement with REMZAP Sp. z o.o. for the provision of services for your benefit, Von dem Unternehmen, das mit REMZAP Sp. z o.o. einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen zu Ihrem Gunsten abgeschlossen hat,

  3. Od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z REMZAP Sp. z o.o. który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, From the partner/third party cooperating with REMZAP Sp. z o.o. who provided your personal data on the basis of your consent, Von einem Vertragspartner/Dritten, der mit REMZAP Sp. z o.o. zusammenarbeitet, der Ihre persönlichen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt hat,

  4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł. From publicly available sources, e.g. the National Court Register, the Central Registration and Information on Business or other similar sources. Aus öffentlich zugänglichen Quellen, z.B. dem Nationalen Gerichtsregister, dem Zentralregister für die Gewerbetätigkeit natürlicher Personen oder anderen ähnlichen Quellen.

 2. Kto jest administratorem Państwa danych? Who is the controller of your data? Wer ist verantwortlich für Ihre Daten?

  Remzap Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy, KRS: 0000005453, NIP: 716-000-17-62, numer REGON: 430-153-601, tel.: 81 473 11 00, e-mail: odo@remzap.pl REMZAP Sp. z o.o. with its registered office in Puławy at ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy, KRS: 0000005453, NIP: 716-000-17-62, REGON: 430-153-601, phone: 81 473 11 00, e-mail: odo@remzap.pl REMZAP Sp. z o.o. mit Sitz an der Ul. Ignacego Mościckiego 12, in 24-110 Puławy, KRS: 0000005453, NIP: 716-000-17-62, Nummer REGON: 430-153-601, Tel.: 81 473 11 00, E-Mail: odo@remzap.pl

 3. Jakie dane przetwarzamy? What data do we process? Welche Daten werden von uns verarbeitet?

  Remzap Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych: REMZAP Sp. z o.o. processes the following categories of data: REMZAP Sp. z o.o. verarbeitet die folgenden Datenkategorien:

  1. Dane kontaktowe; Contact data; Kontaktdaten,

  2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury; Data required for identification for the purposes of concluding an agreement, providing a service and issuing an invoice; Daten, die zur Identifizierung für den Abschluss eines Vertrages, die Erbringung der Dienstleistung und die Rechnungsstellung erforderlich sind;

  3. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line; Identification data necessary for on-line correspondence; Identifikationssdaten, die für die Online-Korrespondenz erforderlich sind,

  4. Dane potrzebne do wykonania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej (np. o usługach REMZAP Sp. z o.o., z których korzystali Państwo wcześniej). Data necessary for the preparation of an appropriate marketing offer for you (e.g. services of REMZAP Sp. z o.o., which you used earlier). Daten, die für die Abwicklung eines geeigneten Marketing-Angebotes (z.B. für Dienstleistungen von REMZAP Sp. z o.o., die Sie früher in Anspruch genommen haben)

  5. Dane przekazane przez Państwa w procesie rekrutacji na wolne stanowiska pracy – prosimy o zamieszczanie podstawowych danych wymaganych przez Kodeks Pracy (art. 221 § 1).

 4. Do czego używamy Państwa danych osobowych? What do we use your personal data for? Wofür werden wir Ihre persönlichen Daten verwenden?

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w jednym lub więcej spośród następujących celów: We process your personal data for one or more of the following purposes: Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten für einen oder für mehrere der folgenden Zwecke:

  1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, In order to carry out the activities performed at your request before the conclusion of an agreement, Um Maßnahmen vor dem Vertragsabschluss auf Ihren Wunsch durchzuführen,

  2. W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z REMZAP Sp. z o.o., In order to conclude and perform an agreement you have concluded with REMZAP Sp. z o.o. Um den Vertrag abzuschließen und auszuführen, den Sie mit REMZAP Sp. z o.o. abgeschlossen haben,

  3. W celu wykonania umowy zawartej z REMZAP Sp. z o.o., na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot, In order to perform an agreement concluded with REMZAP Sp. z o.o., for your benefit as a third party (Article 393 of the Civil Code), when the party to the agreement is another entity, Zur Erfüllung eines mit REMZAP Sp. z o.o. zu Ihren Gunsten als Dritter (Art. 393 BGB) abgeschlossenen Vertrages, wenn ein anderes Unternehmen die Vertragspartei ist,

  4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na REMZAP Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku, In order to comply with the legal obligation to which REMZAP Sp. z o.o. is subject, e.g. to issue an invoice or a bill, Um REMZAP Sp. z o.o. auferlegten gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, z. B. Rechnungsstellung,

  5. W celach marketingowych produktów i usług REMZAP Sp. z o.o. For the marketing purposes regarding own products and services of REMZAP Sp. z o.o. Zu Marketingzwecken für Produkte und Dienstleistungen von REMZAP Sp. z o.o.

  6. W celu rekrutacji na stanowiska pracy na które przesłaliście Państwo swoje dokumenty aplikacyjne.

 5. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe? Are you obliged to provide personal data? Sind Sie verpflichtet, Ihre persönlichen Daten anzugeben?

  1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z REMZAP Sp. z o.o. podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

  2. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

  3. Podanie danych w dokumentach aplikacyjnych stanowi podstawę do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji – bez podstawowych danych nie będziemy w stanie ocenić Państwa kwalifikacji czy też skontaktować się z Państwem.

  4. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

  To the extent that your data are processed in order to perform an agreement with REMZAP Sp. z o.o., the provision of your data is a condition for concluding this agreement. The provision of data is voluntary but necessary for the conclusion and performance of the agreement. In case of failure to provide personal data, the agreement will not be concluded.

  The provision of data necessary for issuing an invoice is a statutory obligation and results from the Act on Value Added Tax.

  In the remaining scope, the provision of personal data is voluntary, and not a statutory or contractual requirement and does not constitute a condition for the conclusion of an agreement.
  Im Umfang, in dem die Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung des Vertrages mit REMZAP Sp. z o.o. erfolgt, ist die Bereitstellung der Daten die Voraussetzung für den Abschluss des Vertrages. Die Angabe von Daten ist freiwillig, aber für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrages notwendig. Falls personenbezogene Daten nicht angegeben werden, kommt der Vertrag nicht zustande.

  Die Angabe der für die Rechnungsstellung erforderlichen Informationen ist eine gesetzliche Pflicht und ergibt sich aus dem Gesetz über die Mehrwertsteuer.

  Im übrigen ist die Angabe personenbezogener Daten freiwillig, keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung und keine Voraussetzung für den Abschluss eines Vertrages.

 6. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe? On what basis do we process your personal data? Auf welcher Grundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności: The basis for the processing of personal data is, depending on the activities performed: Die Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist, abhängig von den durchgeführten Aktivitäten:

  1. Zawarcie i wykonanie umowy z REMZAP Sp. z o.o. Conclusion and performance of an agreement with REMZAP Sp. z o.o. Der Abschluss und die Erfüllung eines Vertrages mit REMZAP Sp. z o.o.

  2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na REMZAP Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury), Compliance with the legal obligation to which REMZAP Sp. z o.o. is subject (e.g. issuing an invoice), Die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung der REMZAP Sp. z o.o. (z.B. Rechnungsstellung),

  3. Prawnie uzasadniony interes REMZAP Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z REMZAP Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot), A legitimate interest of REMZAP Sp. z o.o. (marketing of own products and services or performance of the agreement concluded with REMZAP Sp. z o.o. for you as a third party, if the party to the agreement is another entity), Rechtlich berechtigtes Interesse von REMZAP Sp. z o.o. (Vermarktung eigener Produkte und Dienstleistungen oder Erfüllung eines mit REMZAP Sp. z o.o. zu Ihrem Vorteil als Dritter geschlossenen Vertrages, wenn ein anderes Unternehmen die Vertragspartei ist),

  4. Wyrażona przez Państwa zgoda. Your consent. Ihrer Einwilligung.

 7. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy? When and to whom can we provide the data and to whom they will certainly not be provided? Wann und an wen können wir die Daten weitergeben, und an wen werden wir sie sicherlich nicht weitergeben?

  1. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi REMZAP Sp. z o.o. współpracuje (Partnerzy REMZAP Sp. z o.o.) by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom REMZAP Sp. z o.o., na których Państwo się zgodzą.

  2. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

  3. Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom, które zobowiązują nas do stosowania określonych zasad bezpieczeństwa (np. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA).

  If you give such consent, we will make your personal data available to entrepreneurs with whom REMZAP Sp. z o.o. cooperates (Partners of REMZAP Sp. z o.o.) so that they can use them for marketing purposes. We will make your data available only to those Partners of REMZAP Sp. z o.o. to whom you will consent. We may disclose your data to recipients - companies cooperating with us and carrying out tasks on our behalf and for our benefit. In this case, an agreement is concluded with these entities to ensure the security of your data. Wenn Sie Ihre Zustimmung erklären, gibt REMZAP Sp. z o.o. Ihre Daten an Unternehmen weiter (Vertragspartner von REMZAP Sp. z o.o.), damit sie diese Daten für Marketingzwecke nutzen können. Die Daten werden nur den Vertragspartnern von REMZAP Sp. z o.o. zur Verfügung gestellt, für die Sie Ihre Zustimmung gegeben haben. Wir können Ihre Daten an Empfänger - Unternehmen, weitergeben, die mit uns zusammenarbeiten und Aufgaben in unserem Namen und zu unserem Gunsten ausführen. In diesem Fall wird mit diesen Unternehmen ein Vertrag geschlossen, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.

 8. Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi? What can you do with the personal data you provide to us? Was können Sie mit den uns bereitgestellten persönlichen Daten tun?

  1. Mają Państwo prawo do żądania od REMZAP Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

  2. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług REMZAP Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

  3. Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje obowiązek prawny ich przetwarzania, np. wystawienie faktury lub rachunku.

  4. W celu żądania prawa do Państwa danych prosimy o pobranie Formularza Żądania, wydrukowanie go, wypełnienie i przesłanie zeskanowanego z podpisem na adres odo@remzap.pl.

  You have the right to request from REMZAP Sp. z o.o. access to your personal data, their rectification, deletion or limitation of processing, to object to their processing, and we can also transfer them to another data controller at your request.

  You may object to the processing of your data for the purpose of marketing own products or services of REMZAP Sp. z o.o.

  Removal or restriction of processing may be applied unless there exists a legal obligation to process them, e.g. to issue an invoice or bill.

  In order to request the right to your data, please download the Request Form, print it out, fill it out and send it scanned and signed to the address odo@remzap.pl.
  Sie haben das Recht, von REMZAP Sp. z o.o. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, ihrer Verarbeitung zu widersprechen und wir können sie auf Ihren Wunsch auch an einen anderen Datenverantwortlichen übermitteln.

  Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Vermarktung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen REMZAP Sp. z o.o. widersprechen.

  Eine Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung von Daten ist zulässig, soviel keine gesetzliche Verpflichtung zu deren Verarbeitung besteht, z.B. Rechnungsstellung.

  Um das Recht auf Ihre Daten anzufordern, laden Sie bitte das Anforderungsformular herunter, drucken es aus, füllen und senden es gescannt und unterschrieben an die Adresse odo@remzap.pl.

 9. Jak cofnąć zgodę? How to withdraw consent? Wie kann man die Einwilligung widerrufen?

  1. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną REMZAP Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

  2. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o skorzystanie z Formularza Żądania.

  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez REMZAP Sp. z o.o. jest legalne.

  You can give all or some of your consents or none of them at all. At any time you can withdraw any consent given to REMZAP Sp. z o.o. in connection with the processing of personal data without any negative consequences. In order to withdraw your consent for processing, please use the Request Form. The withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the processing of your data before it has been carried out, i.e. the processing of your data by REMZAP Sp. z o.o. is legal until the withdrawal of your consent. Man kann sowohl allen oder einem Teil der Einwilligungen zustimmen oder gar keine Einwilligung erteilen. Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die REMZAP Sp. z o.o. erteilt wurde, jederzeit ohne negative Folgen widerrufen. Um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung zu widerrufen, verwenden Sie bitte das Anforderungsformular. Der Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten vor dessen Ausführung, d.h. bis zum Zeitpunkt des Widerrufs der Einwilligung ist die Verarbeitung Ihrer Daten durch REMZAP Sp. z o.o. zulässig.

 10. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? How long will we store your data? Bis wann werden wir Ihre Daten speichern?

  Your personal data will be stored for as long as it is necessary for the performance of the agreement between you and REMZAP Sp. z o.o. or the agreement concluded by another entity for your benefit, and after this time for a period corresponding to the period of limitation of claims that REMZAP Sp. z o.o. may raise and which may be raised against REMZAP Sp. z o.o. Ihre personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Erfüllung des Vertrages, den Sie mit REMZAP Sp. z o.o. oder des mit einem anderen Unternehmen zu Ihren Gunsten abgeschlossenen Vertrags erforderlich ist, und danach für eine Zeit, die der Verjährung von Ansprüchen entspricht, die REMZAP Sp. z o.o. geltend machen kann und die gegen REMZAP Sp. z o.o. erhoben werden können.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z REMZAP Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić REMZAP Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec REMZAP Sp. z o.o. The data processed in order to comply with the legal obligation to which the controller is subject will be kept for the time necessary to comply with this obligation. Die Daten, die zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden, werden für den Zeitraum aufbewahrt, der zur Erfüllung dieser Verpflichtung erforderlich ist.

  2. W przypadku procesu rekrutacji Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia danego procesu rekrutacji lub przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę przy przesyłaniu dokumentów aplikacyjnych. The data processed on the basis of consent will be processed until you withdraw your consent. Wir werden die Daten aufgrund Ihrer Einwilligung solange verarbeiten, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben.

  3. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. The data processed on the basis of a legitimate interest of the controller, when the basis for such processing is the performance of an agreement concluded with REMZAP Sp. z o.o. for your benefit will be processed until the fulfilment of a legitimate interest constituting the basis for such processing. Daten, die auf der Grundlage eines berechtigten Interesses des Administrators verarbeitet werden, wenn die Grundlage für diese Verarbeitung die Erfüllung des mit REMZAP Sp. z o.o. in Ihrem Namen geschlossenen Vertrages ist, werden bis zur Erfüllung des berechtigten Interesses, das die Grundlage für diese Verarbeitung bildet, verarbeitet.

  4. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. The data processed on the basis of a legitimate interest of the controller, when the basis of this processing is the marketing of own products and services will be processed until you object. Daten, die auf der Grundlage eines berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden, wenn die Grundlage dieser Verarbeitung die Vermarktung eigener Produkte und Dienstleistungen ist, werden verarbeitet, bis Sie einen Widerspruch erheben.

  5. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z REMZAP Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

  6. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 11. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez REMZAP Sp. z o.o.? Where can you lodge a complaint about the processing of personal data by REMZAP Sp. z o.o.? Wo können Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch REMZAP Sp. z o.o. einreichen?

  Skargi kierować można do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Complaints may be addressed to the Personal Data Protection Office. Beschwerden können an das Amt für den Schutz personenbezogener Daten gerichtet werden.

 12. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych? How will we not process your personal data? Wie werden wir Ihre persönlichen Daten nicht verarbeiten?

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

  REMZAP Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Dodatkowych informacji w kwestii ochrony danych osobowych udziela Administrator Bezpieczeństwa Danych, tel.: 81 473 11 67, e-mail: odo@remzap.pl.

  Możecie Państwo również skorzystać z Formularza Żądania i przesłać do nas zapytanie odnośnie własnych danych.
  Your personal data are not subject to automated processing (e.g. profiling) which has legal effects on you or which significantly affects you in a similar way.

  REMZAP Sp. z o.o., as the Controller of your personal data, makes every effort to ensure all physical, technical and organisational means of personal data protection against their accidental or intentional destruction, accidental loss, alteration, unauthorised disclosure, use or access, in accordance with all applicable regulations.
  Ihre personenbezogenen Daten werden nicht automatisiert verarbeitet (z.B. Profilerstellung), was rechtliche Auswirkungen auf Sie hätte oder Sie in ähnliche Weise erheblich beträffe.

  REMZAP Sp. z o.o. als Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist bestrebt, alle physischen, technischen und organisatorischen Mittel zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor unbeabsichtigter oder vorsätzlicher Zerstörung, versehentlichem Verlust, Änderung, unbefugter Offenlegung, Nutzung oder Zugriff gemäß allen geltenden Vorschriften sicherzustellen.