ZASOBY RESOURCES RESSOURCEN

Pracownicy:
Employees:
Mitarbeiter:

Kadrę REMZAP stanowi ponad 400 wykwalifikowanych pracowników etatowych, w tym wykształcona i doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna i zarządzająca. Dla sprostania ciągle rosnącym oczekiwaniom rynku i klientów Spółka inwestuje w szkolenia i rozwój pracowników finansując szereg szkoleń specjalistycznych oraz dofinansowując kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego.

REMZAP staff comprises over 400 qualified full-time workers, including well-educated and experienced engineering and technical staff and management team. To meet the ever growing expectations of the market and the customers, the Company invests in training and competence development of its workers by financing numerous specialist courses and subsidising higher education.

REMZAP beschäftigt ca 400 qualifizierte Arbeitskräfte, darunter ausgebildete und erfahrene Ingenieure und Techniker sowie Führungskräfte. Um den stetig zunehmenden Markt- und Kundenanforderungen gerecht zu werden, investieren wir in Schulungen und Kompetenzentwicklung unserer Mitarbeiter. Wir finanzieren Fachschulungen und gewähren Zuschüsse für Hochschulen.

Specjalistyczny sprzęt do remontów przemysłowych: Specialised equipment for industrial renovations: Spezialausrüstung für industrielle Instandsetzungen:

Wywodząc się ze służb utrzymania ruchu obecnej Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” Spółka REMZAP stworzyła odpowiednio rozbudowane zaplecze sprzętowe. Są to między innymi: urządzenia do mycia hydrodynamicznego o ciśnieniu do 800 bar, ukosowarki, odkurzacze przemysłowe i sprzęt do podciśnieniowego wyładunku katalizatorów, przecinarki, spawarki, czyszczarki rur, sprzęt do zabezpieczeń antykorozyjnych, mieszarki przemysłowe, wypalarki gazowo-plazmowe, klucze hydrauliczne do 30 kNm, plotery CNC.

Derived from the maintenance services of the current Grupa Azoty Zakłady Azotowe “PUŁAWY” REMZAP established adequately developed machinery stock. These are among others: equipment for hydrodynamic washing with pressure of up to 800 bar, beveling machines, industrial vacuum cleaners and equipment for vacuum catalyst discharge, cutting machines, welding machines, pipe cleaners, corrosion protection equipment, industrial mixers, gas-plasma burners, hydraulic wrenches up to 30 kNm, CNC plotters.

Da REMZAP für die Betriebserhaltung in den Stickstoffwerken PUŁAWY zuständig war, konnte das Unternehmen einen richtig ausgerüsteten Geräte- und Maschinenpark aufbauen. Es sind u.a.: Geräte zur hydrodynamischen Reinigung mit 800 bar, Rohrbearbeitungsmaschinen (Kantenfräsmaschinen), Industriesauger und Geräte zur Entladung von Katalysatoren mit Unterdruck, Trennmaschinen, Schweißmaschinen, Rohrreinigungsmaschinen, Rostschutzgeräte, Industriemischer, Gas-Plasma-Einbrennmaschinen, hydraulische Schlüssel bis 30 kNm, CNC-Fräsmaschinen.

Specjalistyczny sprzęt budowlany: Specialised construction equipment: Spezielle Bauausrüstung:

Wejście REMZAP na rynek kompleksowej realizacji inwestycji przemysłowych zaowocowało znaczącą rozbudową zasobów sprzętu budowlanego. W posiadaniu Spółki są między innymi: rusztowania, torkretnice, sprężarki, szalunki specjalistyczne, wciągarki, suwnice, młoty pneumatyczne i elektryczne, dźwigi - 10t, 25t, 50t, 140t, podnośniki koszowe, koparko-ładowarka.

Entering the market of comprehensive industrial investment implementation resulted in a significant expansion of the construction equipment stock. Among others, REMZAP owns: scaffoldings, shotcrete machines, compressors, specialist formwork, winches, gantry cranes, pneumatic drills, electric hammers, cranes - 10t, 25t, 50t, 140t, aerial work platforms, backhoe loader.

Durch eine komplexe Ausführung von Industrieinvestitionen konnten wir unseren Maschinenpark und die Anzahl der Baugeräte bedeutend vergrößern. REMZAP verfügt u.a. über Baugerüste, Mörtelspritzgeräte, Kompressoren, Spezialschalungen, Bauwinden, Kräne, Elektro- und Drucklufthämmer, 10-, 25-, 50-, 140-Tonnen-Aufzüge, Hubförderer, Bagger und Laderaupen.

Logistyka: Logistics: Logistik:

Realizacja prac w zakładach przemysłowych w całej Polsce wiąże się z koniecznością zapewnienia kompleksowej obsługi logistycznej. REMZAP dysponuje ponad 20 pojazdami do transportu materiałów i pracowników oraz kontenerami socjalnymi i magazynowo - sprzętowymi, pozwalającymi na odpowiednią organizację placu budowy.

Performance of works in industrial plants all over Poland is connected with the necessity to ensure a comprehensive logistics service. REMZAP owns more than 20 vehicles for the transport of materials and employees, as well as mobile welfare units and storage units, allowing for adequate organisation of the construction site.

Die Ausführung der Arbeiten für Industriebetriebe in ganz Polen geht mit einer komplexen logistischen Betreuung einher. REMZAP verfügt über 20 Fahrzeuge zur Beförderung von Materialien und Arbeitnehmern sowie über Baucontainer für unsere Bauarbeiter, Materialien und Geräte, mit denen die Baustelle richtig und ordnungsgemäß eingerichtet werden kann.


  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap